2024-05-13 godz. 11:00 wezwanie do zgłoszenia praw do szacowanej nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy
Kancelaria Komornicza nr VI w Skoczowie
*0024031300354*
43-430 Skoczów ul. Bielska 11
tel. 33 851 01 01; 537 780 300 ● e-mail: kancelaria@cieszyn-komornik.pl ● www.cieszyn-komornik.pl
rachunek bankowy BNP Paribas 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001
Sygnatura akt Km 1990/20, Km 1263/20, Km 1855/22, Km 1110/23, Km 875/24
klauzula informacyjna na stronie: www.cieszyn-komornik.pl
Skoczów, dnia 13.03.2024 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy Kancelaria Komornicza nr VI w Skoczowie zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego w miejscowości Skoczów, ul. Osiedlowa 20/74 – brak założonej Księgi Wieczystej

w sprawie przeciwko dłużnikowi: Obruśnik Brygida
Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w kancelarii komornika w dniu  13-05-2024r. o godzinie 11:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Pouczenie: Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 kpc , a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Liczba wyświetleń : 136