2024-04-08 godz. 12:00 wezwanie do zgłoszenia praw do szacowanej nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy
Kancelaria Komornicza nr VI w Skoczowie
*9024022200121*
43-430 Skoczów ul. Bielska 11
tel. 33 851 01 01; 537 780 300 ● e-mail: kancelaria@cieszyn-komornik.pl ● www.cieszyn-komornik.pl
rachunek bankowy BNP Paribas 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001
Sygnatura akt Km 953/20, Km 2975/21, GKm 45/22
klauzula informacyjna na stronie: www.cieszyn-komornik.pl
Skoczów, dnia 22.02.2024 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy Kancelaria Komornicza nr VI w Skoczowie zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

położona w miejscowości Ustroń, w pobliżu ul. Wczasowej działka 2509/6, 2509/9, 2514/5, 2514/6, 2518/12 objęta księgą wieczystą nr: BB1C/00039612/3 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie

w sprawie przeciwko dłużnikowi: Ustroń Resort Sp. z o.o.

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w kancelarii komornika w dniu 08-04-2024 r. o godzinie 12:00 Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Pouczenie: Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 kpc , a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Liczba wyświetleń : 172