2024-03-26 godz. 10:30 licytacja gruntów rolnych ODWOŁANA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy
Kancelaria Komornicza nr VI w Skoczowie
*2024021500113*
43-430 Skoczów ul. Bielska 11
tel. 33 851 01 01; 537 780 300 ● e-mail: kancelaria@cieszyn-komornik.pl ● www.cieszyn-komornik.pl
rachunek bankowy BNP Paribas 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001
Sygnatura akt Km 1950/20, GKM 198/21, GKM 29/23
klauzula informacyjna na stronie: www.cieszyn-komornik.pl
Skoczów, dnia 15.02.2024 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  26-03-2024r. o godz. 10:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 72 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Frelichów przy ul. Polnej składająca się z 5 działek ewidencyjnych nr 198/3, 200, 203/1, 417/1, 418, będąca przedmiotem prawa użytkowania wieczystego (do 30.06.2093 r.), oddana w użytkowanie wieczyste
NIEMCZYK GRAŻYNA
43-246 Zabłocie, ul. Solna 8
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00090169/7 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie .
Opis:
Nieruchomość stanowi komplek działek nr 198/3, 200, 203/1, 417/1, 418 o łącznej powierzchni 82 137 m2. Działki o kształcie nieregularnym, nieogrodzony, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Polnej. Nieruchomość jest nieuzbrojona w sieć wodociągową, energoelektryczną, gazowa i kanalizacyjna w drodze, ul. Polnej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Chybie z dnia3 lipca 2012r., działki nr 418 oraz częściowo 203/1 i 417/1 położone są na terenach oznaczonych symbolami: B3R – tereny rolnicze, dodatkowo działka nr 418 oraz część działki nr 203/1 i 417/1 znajdują się w strefie zieleni, działki nr 198/3, 200 oraz częściowo działka nr 203/1 i 417/1 położone są na terenach oznaczonych symbolami: 3R – tereny rolnicze, 1KDL – tereny dróg publicznych klasy „lokalna”

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 368.795,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 276.596,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 36.879,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 326