2024-05-15 godz. 10:00 licytacja domu w Drogomyślu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy
Kancelaria Komornicza nr VI w Skoczowie

43-430 Skoczów ul. Bielska 11
tel. 33 851 01 01; 537 780 300 ● e-mail: kancelaria@cieszyn-komornik.pl ● www.cieszyn-komornik.pl
rachunek bankowy BNP Paribas 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001
Sygnatura akt Kmp 22/22, Kmp 20/22, Km 919/22, Km 2391/22
klauzula informacyjna na stronie: www.cieszyn-komornik.pl

Skoczów, dnia 22.03.2024 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy Kancelaria Komornicza nr VI w Skoczowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-05-2024  r. o godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie w sali nr: 62 odbędzie się

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

niżej określonej nieruchomości:
położona w miejscowości Drogomyśl, ul. Główna 107A objęta księgą wieczystą nr: BB1C/00019155/5 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie
stanowiącej własność dłużnika:
BULANDRA JAN
43-424 DROGOMYŚL, ul. GŁÓWNA 107
Przedmiotem licytacji jest działka nr 390/2 posiadająca nieforemny kształt i charakteryzująca się płaskim ukształtowaniem terenu. Teren działki jest ogrodzony płotem częściowo z siatki ogrodzeniowej, a częściowo z siatki górniczej (ogrodzenie w złym stanie). Teren działki nie jest zagospodarowany. Jest zaniedbany. Fragmenty utwardzenia terenu wykonano z płyt chodnikowych (w złym stanie). Nieruchomość jest uzbrojona w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacja (lokalna) i gazową. Na działce w jej południowo-zachodnim narożu posadowiony jest słup energetyczny nN.
Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, bez garażu, wzniesiony w technologii tradycyjnej w roku 1990. Budynek w złym stanie technicznym, o niskim standardzie wykończenia. W budynku znajdują się: przedpokoj, kuchnia, łazienka i 3 pokoje. Powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi 74,4 m2. Powierzchnia zabudowy (zgodnie z danymi z rejestru gruntów) wynosi 108,00 m2
Zgodnie z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Drogomyśl, który został zatwierdzony Uchwałą rady Gminy Strumień Nr XV/131/2003 z dnia 30.10.2003 r. nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: 50M -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 153.068,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:102.045,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 15.306,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 434