2024-04-12 godz. 9:00 licytacja oczyszczalni ścieków

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy
Kancelaria Komornicza nr VI w Skoczowie
*7024022000370*
43-430 Skoczów ul. Bielska 11
tel. 33 851 01 01; 537 780 300 ● e-mail: kancelaria@cieszyn-komornik.pl ● www.cieszyn-komornik.pl
rachunek bankowy BNP Paribas 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001
Sygnatura akt Km 2012/18, Km 658/21, Km 840/21, Km 442/24

Skoczów, dnia 20.02.2024 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  12-04-2024r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej biologiczną oczyszczalnie ścieków położona na gruncie w użytkowaniu wieczystym w miejscowości Goleszów, ul. Łąkowa 6 stanowiącej własność dłużnika:
ZEM-CEL SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7E
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00025731/2 w Sądzie Rejonowym w CIESZYN.
Nieruchomość pełni funkcję biologicznej oczyszczalni ścieków z byłej firmy Celmy, położonej w Goleszowie przy ulicy Przemysłowej 10. Z ulicy Przemysłowej 10 przez pompy ścieki są pompowane do przedmiotowej nieruchomości położonej w Goleszowie przy ul. Łąkowej 6 do dwóch zbiorników stanowiących osadniki Imhoffa. Osad ze ścieków wytrąca się do osadnika do suszenia, następnie do osadnika. Oczyszczone ścieki przechodzą przez osadnik przez złoże biologiczne, następnie oczyszczone ścieki wpadają do potoku bez nazwy, który łączy się z Olzą.
Działka oddana w wieczyste użytkowanie na lat 99 tj. do dnia 5 grudnia 2089 roku oraz budynki stanowiące przedmiot odrębnej własności.
Nieruchomość stanowi urządzony grunt stanowiący infrastrukturę pod oczyszczalnie ścieków.
Dla przedmiotowej nieruchomości zostało wydane pozwolenie wodnoprawne dnia 23.12.2025 nr WS.6341.135.2015, pozwolenie wodnoprawne zostało udzielone na okres 10-ciu lat do dnia 22.12.2025 roku.
Nieruchomość jest uzbrojona w prąd oraz niesprawne szambo.
Zgodnie z uchwałą nr XXVll/249/05 Rady Gminy w Goleszowie, z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goleszów, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: NO – tereny oczyszczalni ścieków.
Działka ewidencyjna nr 1239/10 z obrębu 0005 Goleszów posiada powierzchnię 3729 m2.
Kształt działki nieregularny, ale ze względu na duża powierzchnię umożliwiający racjonalne zagospodarowanie terenu. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, przystosowane typowo do prowadzenia działalności związanej z oczyszczalnią ścieków. Wjazd na działkę od strony południowej, utwardzony płytami betonowymi oraz asfaltem. Teren działki ogrodzony płotem z siatki na słupkach metalowych, wjazd poprzez bramę metalową, fizycznie ogrodzenie nie pokrywa się z podziałem geodezyjnym działki. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej.
Na działce posadowiony jest budynek nr 178 oznaczony w rejestrze budynków, jako pozostały budynek niemieszkalny. Budynek wniesiony został w 1971 roku, stanowi portiernię i zaplecze socjalno – gospodarcze. Obiekt murowany z pustaka i cegły, stropodach żelbetowy, okna drewniane, drzwi zewnętrzne drewniane. Budynek składa się z 3 pomieszczeń: pomieszczenia nr 1 o powierzchni 13,64 m2, pomieszczenia nr 2 o powierzchni 12,89 m2 oraz z wc z wejściem oddzielnym od strony zewnętrznej budynku o powierzchni l,04nr. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 27,57m2, powierzchnia zabudowy wskazana w rejestrze wynosi 43m2. Budynek ogrzewany punktowo
z grzejnika elektrycznego.

Na działce posadowiony jest budynek nr 177 oznaczony w rejestrze budynków, jako pozostały budynek niemieszkalny. Budynek wniesiony został w 1971 roku, stanowi budynek gospodarczy. Obiekt murowany z pustaka i cegły, stropodach żelbetowy, okna drewniane, drzwi zewnętrzne stalowe. Powierzchnia zabudowy wskazana w rejestrze wynosi 29 m2.
Budynek nie jest wyposażony w instalacje.
Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono rozbieżność pomiędzy zapisami Księgi Wieczystej nr BBlC/00025731/2 a zapisami w Rejestrze Budynków przedmiotowej nieruchomości. Rozbieżność dotyczy ujawnionych budynków – w księdze wieczystej widnieje hala produkcyjna, budynek kotłowni, barak niemieszkalny, budynek gospodarczy, budynek biurowy oraz urządzenia komora podziemna, komin pomiarowy natomiast w rejestrze budynków widnieją 2 budynki oznaczone, jako pozostałe budynki niemieszkalne.
Do operatu przyjmuje się stan wg rejestru budynków, ponieważ jest on zgodny ze stanem faktycznym zastanym na oględzinach nieruchomości. Ponadto nowy właściciel wniósł sprawę do Sądu
o sprostowanie tychże zapisów: 20 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Cieszynie wydał postanowienie o oddaleniu wniosku z powodu nie spełnienia przesłanek formalnych.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 780.927,00 zł (kwota brutto).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 585.695,25 zł (kwota brutto).
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 78.092,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 251