2024-03-26 godz. 9:30 licytacja gruntów rolnych ODWOŁANA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy
Kancelaria Komornicza nr VI w Skoczowie
*0024021500070*
43-430 Skoczów ul. Bielska 11
tel. 33 851 01 01; 537 780 300 ● e-mail: kancelaria@cieszyn-komornik.pl ● www.cieszyn-komornik.pl
rachunek bankowy BNP Paribas 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001
Sygnatura akt Km 1950/20, Km 2247/21, GKm 198/21, GKm 29/23

Skoczów, dnia 15.02.2024 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  26-03-2024r. o godz. 09:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 72 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości niezabudowana położona w Frelichowie przy ul. Polnej/Nizinnej/Zawale składającej się z 20 działek ewidencyjnych nr 104/4, 106/1, 106/2, 107, 113, 114, 115, 116, 117, 131/1, 131/2, 133, 141/1, 141/2, 142/1, 434/5, 434/6, 434/7, 434/8, 434/9, stanowiącej własność dłużnika:
NIEMCZYK GRAŻYNA
43-246 Zabłocie, ul. Solna 8 posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00099080/2 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie.
Opis:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Frelichowie przy ul. Polnej/Nizinnej/Zawale składająca się z 20 działek ewidencyjnych nr 104/4, 106/1, 106/2, 107, 113, 114, 115, 116, 117, 131/1, 131/2, 133, 141/1, 141/2, 142/1, 434/5, 434/6, 434/7, 434/8, 434/9 o łącznej powierzchni 122 634 m2.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej, ul. Polnej. Nieruchomość nie stanowi przedmiotu dzierżawy gruntu, jest wykorzystywana do celów rolniczych przez Właściciela nieruchomości. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć wodociągową, energoelektryczną. Działki o kształcie nieregularnym, wielokąta, na dzień oględzin działki zaorane, kompleks działek nieogrodzony, ukształtowanie terenu płaskie
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 3 lipca 2012r., działki nr 106/1, 106/2, 113, 114, 115, 116, 117, 131/1, 131/2, 133, 141/1, 141/2, 142/1, 434/5, 434/6, 434/7. 434/8, 434/9 położone są na terenach oznaczonych symbolami:B3R – tereny rolnicze, B2R – tereny rolnicze, B1KDW – tereny dróg wewnętrznych.
Dodatkowo północna część działki nr 133 oraz wschodnia część działki nr 116 znajdują się w niewielkiej części w strefie zieleni. Część nieruchomości znajduje się w granicach awaryjnego zalewu od Zbiornika Goczałkowickiego w przypadku przerwania zapory bocznej zbiornika.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszary Gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny byłych pól irygacyjnych wraz z terenami przyległymi zatwierdzonego uchwałą nr XV/117/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 26 kwietnia 2016r., działki nr 104/4, 107 położone są na terenach oznaczonych symbolem: 1R – tereny rolnicze. Działki częściowo położone są w granicach obszaru, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat oraz na terenach narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub przerwania wału przeciwpowodziowego.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 765.236,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 573.927,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 76.523,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 226