2023-11-24 godz. 9:20 licytacja działki gruntu

 

Sygnatura akt Km 1313/21
Skoczów, dnia 20.10.2023 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 09:20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się

 

DRUGA    L I C Y T A C J A

 

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marklowice Dolne, objętej księgą wieczystą nr: BB1C/00103791/1 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie.
Nieruchomość ta stanowi własność dłużnika KOCH JANUSZ
Opis:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 53/17, będąca przedmiotem prawa własności. Działka posiada kształt regularnego wielokąta, umożliwiający racjonalne zagospodarowanie terenu. Ukształtowanie terenu zróżnicowane. Teren działki nieogrodzony. Wzdłuż zachodniej oraz północnej granicy działki przebiega ciek wodny. W granicy działki znajduje się słup elektroenergetyczny. W granicy działki sieć elektroenergetyczna. Sieć telekomunikacyjna w bezpośrednim sąsiedztwie działki. Sieć kanalizacyjna w odległości 50m. Sieć gazowa oraz wodociągowa w odległości 80m.
Nieruchomość nie posiada prawnie uregulowane dostępu do drogi publicznej ul. Szkolnej (droga asfaltowa). Dostęp odbywa się poprzez drogę prywatną wewnętrzną ul. Polną.
Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: B23ZŁ – tereny zieleni niskiej.
Nieruchomość częściowo położona jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią raz na 10 lat oraz całkowicie położona na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią raz na 100 lat.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 26 807,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 17 871,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 2.680,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 973