2023-11-24 godz. 09:00 licytacja udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości gruntowej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy
Kancelaria Komornicza nr VI w Skoczowie

43-430 Skoczów ul. Bielska 11
tel. 33 851 01 01; 537 780 300 ● e-mail: kancelaria@cieszyn-komornik.pl ● www.cieszyn-komornik.pl
rachunek bankowy BNP Paribas 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001
Sygnatura akt Km 1791/22
Skoczów, dnia 16.10.2023 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

udziału nr 2 w wysokości 1/2 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położona
w miejscowości Pogwizdów, składająca się z dwóch niesąsiadujących ze sobą działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 77 i 397/18, objęta księgą wieczystą nr: BB1C/00042222/6 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie.
Właścicielem przedmiotowego udziału w nieruchomości jest: PYTEL AGATA
Opis:
Działka ewidencyjna o numerze 77 o powierzchni 18 m2, położona w pobliżu
ul. Cieszyńskiej, natomiast działka ewidencyjna o numerze 397/18 o powierzchni 1858 m2 położona
w pobliżu ul. Morcinka.
Działka nr 77 posiada kształt regularny, z uwagi na bardzo małą powierzchnię unieumożliwiający racjonalne zagospodarowanie terenu. Ukształtowanie terenu zróżnicowane. Występują nasadzenia z kilku drzew samosiejek. Teren działki częściowo ogrodzony. W pobliżu działki przebiegają tory kolejowe. Działka nie jest uzbrojona. W sąsiedztwie działki przebiegają sieci: kanalizacyjna, wodociągowa, elektryczna oraz gazowa. Działka nr 397/18 posiada kształt nieregularny, ale z uwagi na dużą powierzchnię umożliwe racjonalne zagospodarowanie terenu. Ukształtowanie terenu ze spadkiem w kierunku zachodnim. Występują nasadzenia z licznych drzew i krzewów samosiejek. Teren działki nieogrodzony. Działka nr 397/18 jest uzbrojona w sieć kanalizacyjną, gazową, elektryczną. W pobliżu przebiega sieć wodociągowa.
Działki nr 77 i 397/18 nie posiadają zapewnionego dostępu do drogi publicznej.
Działka nr 397/18 objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu
Użytek:………………………..RIVa – grunty orne
Działka:……………………………… nr 397/18
Użytek:………………………..LsV – lasy – 1074 m2, Lzr-RV – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 784 m2
Zgodnie z pismem WS.6162.203.2023 Wydanym przez Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z up. Starosty przedmiotowa część nieruchomości stanowiąca działkę ewidencyjną nr 397/18 o powierzchni 1858 m2 położona w jednostce ewidencyjnej Hażlach, obręb Pogwizdów, jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu dla gminy Hażlach, obręb Pogwizdów, na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2032 r. sporządzonym przez LAS-R sp. z o.o. – Obszar działki nr 397/18 znajduje się w wydzieleniu 1-h. W załączeniu do niniejszej informacji Starosta Cieszyński udostępnił opis taksacyjny dla wydzielenia 1-h ww. uproszczonego planu urządzenia lasu.
Wg opisu taksacyjnego stanowi typ siedliskowy lasu: LŚw-las świeży o zalesieniu 0,2201ha, rodzaj powierzchni drzewostan, typ drzewostanu wiek dojrzałości rębnej 110lat DB ( dąb nieokreślony 80%), wiek dojrzałości rębnej 90 lat AK (robinia akacjowa 10 %), wiek dojrzałości rębnej 90 lat SO (sosna zwyczajna 10 %), miejscowo występują dęby a w podszycie miejscowo występują robinie akacjowe i dęby. Zadrzewienie dla drzewostanu 0,6, dla podszytu 0,4, zwarcie przerywane., zmieszanie grupowe, wysokość od 23 do 26m, II i III klasa bonitacji. Wskazania gospodarcze Tp-trzebież późna.
Zgodnie z uchwałą nr XIII/114/03 Rady Gminy Hażlach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogwizdów:
Działka nr 77 położona jest na terenie oznaczonym symbolem:
 1KK-tereny kolei
Działka nr 397/18 położona jest na terenie oznaczonym symbolem:
 2ZL – lasy

 

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę:12 888,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 9 666,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 1 288,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godzinach 8.00- 15.00. Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 617