2022-06-30 godz. 9:00 wezwanie do zgłoszenia praw do szacowanej nieruchomości – budynki przemysłowe

Sygnatura akt Km 1774/18
w odpowiedzi należy podać sygnaturę Km 1774/18

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpił do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

 

 

miejsce położenia: Cieszyn,
księga wieczysta: nr KW BB1C/00023992/5, BB1C/00058254/4, BB1C/00023993/2 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości: prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków przemysłowych

 

 

 

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie ukończony w kancelarii komornika w dniu 30/06/2022 r. o godzinie 09:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

 

Pouczenie: Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 kpc , a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Liczba wyświetleń : 89