2022-03-18 godz. 9:00 licytacja udziału w nieruchomości Istebna

 

Sygnatura akt Kmp 18/20
w odpowiedzi należy podać sygnaturę Kmp 18/20
Skoczów, dnia 2022.01.17

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.03.2022 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 72 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

 

udziału wynoszącego 1/3 nieruchomości gruntowej- zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o konstrukcji murowanej oraz stodołą położonej w Gmina Istebna miejscowość Koniaków 414 stanowiącego własność dłużnika: Niemczyk Piotr.
Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00051364/9 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie.

 

Udział dłużnika oszacowany jest na kwotę: 47.035,00 zł. zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 35.276,25 zł.

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z czterech działek gruntu o numerach 546/5, 546/11, 546/13, 550.
Działka nr 550 zabudowana jest budynkiem gospodarczym- stodołą, w zabudowie wolnostojącej.
Działka nr 546/11 zabudowana jest budynkiem mieszkalny jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Działki 546/5 oraz 546/13 są niezabudowane.
Budynek mieszkalny, wolnostojący, podpiwniczony częściowo, parterowy z poddaszem nieużytkowym, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły w 1940 roku według zapisu w kartotece budynków. Budynek pełni funkcję mieszkalną, w stanie do kapitalnego remontu.
Na działce nr 550 posadowiony jest budynek wolnostojący stanowiący stodołę konstrukcji murowanej, o powierzchni użytkowej 57m2, powierzchnia zabudowy 61m2. Zgodnie z kartoteką budynków rok zakończenia budowy 1986. W budynku brak instalacji.

Nieruchomość położona na terenach gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z Rady Gminy w Istebnej nr XXXVIII/336/2002 z dnia 9 października 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem
– 1MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Działka o numerze ewidencyjnym 546/5posiada powierzchnię 952m2, kształt nieregularny pięciokąta, niezabudowana. Działka z dużym spadkiem terenu w kierunku południowo-wschodnim, brak mediów na działce. Działka porośnięta trawą. Działka w niewielkiej części ogrodzona płotem z działek sąsiednich.
Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Działka o numerze ewidencyjnym 546/11posiada powierzchnię 3762m2, kształt nieregularny wielokąta, teren wokół budynku porośnięty trawą. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Działka jest uzbrojona w wodę z sieci, energię elektryczną, kanalizację-szambo. Działka w niewielkiej części ogrodzona płotem z działek sąsiednich. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Działka o numerze ewidencyjnym 546/13 posiada powierzchnię 28m2. Działka niezabudowana o kształcie zbliżonym do trójkąta, porośnięta trawą, działka z dużym spadkiem terenu w kierunku południowo-wschodnim, brak mediów na działce. Działka nieogrodzona, nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Działka o numerze ewidencyjnym 550 posiada powierzchnię567m2, kształt nieregularny wielokąta, porośnięty trawą. Działka zabudowa budynkiem stodoły. Działka nie jest ogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Działki gruntu o numerze ewidencyjnym 546/5, 546/11, 546/13, 550 obrębu 0003 Koniaków posiadają łączną powierzchnię 5 309m².Działki nie sąsiadują ze sobą.
Uzbrojenie rejonu: rejon jest uzbrojony w energię elektryczną, sieć wodociągowa.
Opis budynku mieszkalnego:
Budynek mieszkalny, wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony. Budynek konstrukcji murowanej, wybudowany w 1940 roku (zgodnie z kartoteką budynków). Elewacja budynku od strony zachodniej została w 2020 roku poddana ociepleniu styropianem, pokryta tynkiem oraz powłoką malarską, od strony północnej elewacja oblicowana jest blachą trapezową, od wschodu i południa tynkowana lub oblicowana blachą, panelami PVC oraz płytkami eternitowymi.
Fundamenty częściowo murowane, częściowo drewniane. Pokrycie dachowe wymieniono około 2019/2020 roku na blachę trapezową, częściowo ocieplono styropianem gr. 8cm.
Budynek częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym.
Uzbrojenie budynku mieszkalnego: woda z sieci, energię elektryczną, kanalizację-szambo. Brak ogrzewania centralnego. Piec kaflowy w jednym pomieszczeniu.
Stan techniczny budynku określa się jako do remontu kapitalnego.
Opis zabudowy dodatkowej – stodoła:
Budynek wolnostojący stanowiący stodołę konstrukcji murowanej, o powierzchni użytkowej 57m2, o powierzchni zabudowy 61m2. Zgodnie z kartoteką budynków rok zakończenia budowy 1986. W budynku brak instalacji.
Stodoła jest w bardzo złym stanie technicznym.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 4.703,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 639