2022-06-07 godz. 9:00 wezwanie do zgłoszenia praw do szacowanej nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy
Kancelaria Komornicza nr VI w Skoczowie
43-430 Skoczów ul. Bielska 11
tel. 537 780 300 ● 33 851 01 01 ● kancelaria@cieszyn-komornik.pl ● www.cieszyn-komornik.pl
rachunek bankowy BNP Paribas 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001

Sygnatura akt Km 2518/20
w odpowiedzi należy podać sygnaturę Km 2518/20
Znak wierzyciela: NF/FS 207/2018
klauzula informacyjna na stronie: www.cieszyn-komornik.pl
*0022041800013*
Skoczów, dnia 18.04.2022 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia: Górki Wielkie,
księga wieczysta: nr BB1C/00053199/5 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości: udział nr 3 w części 1/4 nieruchomości

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w kancelarii komornika w dniu 07-06-2022 r. o godzinie 09:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

Pouczenie: Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 kpc , a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Liczba wyświetleń : 213