2022-05-05 godz. 12:00 wezwanie do zgłoszenia praw do szacowanej nieruchomości

Sygnatura akt Km 424/21

Skoczów, dnia 2022-03-24 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpił do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

 

miejsce położenia: 43-430 Skoczów, ul. Bielska
księga wieczysta: nr BB1C/00105181/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie ukończony w miejscu położenia tej nieruchomości Skoczów ul. Bielska działka nr 926/6 w dniu 05-05-2022  r. o godzinie 12:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

 

 

W Z Y W A M

 

 

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

 

 

Pouczenie: Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 kpc , a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Liczba wyświetleń : 296