2021-07-08 godz. 15:00 wezwanie do zgłoszenia praw do szacowanej nieruchomości – działka w Wiśle o pow 3972 m2

Sygnatura akt Km 3542/20

Skoczów, dnia 10.06.2021 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia: Wisła,
księga wieczysta: nr BB1C/00101668/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa – działka nr 2632/203 o pow 3972 m2

 

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w miejscu położenia tej nieruchomości w dniu 08 lipca 2021  r. o godzinie 15:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

Pouczenie: Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 kpc , a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Liczba wyświetleń : 166