2019-10-08 godz. 12:00 opis i oszacowania działka gruntu Górki Wielkie

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela
przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

 

miejsce położenia: GÓRKI WIELKIE ,
księga wieczysta: nr BB1C/00074123/5 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Numer działki PGR. 615/108
Powierzchnia 0,1346 HA

 

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w miejscu położenia tej nieruchomości w dniu 08-10-2019 r. godz. 12:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem

opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

Pouczenie: Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 kpc , a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Liczba wyświetleń : 246