2019-09-12 godz. 12:00 opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej w Brennej

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia:Brenna,
księga wieczysta: nr KW BB1C/00080907/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa

Działki ewidencyjne
Numer działki 4041/2
Numer działki 4028/5
Numer działki 4042/2
Obszar całej nieruchomości 3,3923 HA

Protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w miejscu położenia tej nieruchomości w dniu 12 września 2019 r. o godzinie 12:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Pouczenie: Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 kpc , a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Liczba wyświetleń : 259