2019-09-10 godz. 12:00 opis i oszacowanie GRUNTU ODDANEGO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I BUDYNKU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela
przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia: Chybie, ul. Cieszyńska
księga wieczysta: nr BB1C/00102601/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości: GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I BUDYNEK STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

działka gruntu PGR. 103/34 Sposób korzystania BA – TERENY PRZEMYSŁOWE

Obszar całej nieruchomości 0,8778 HA

Budynki
Przeznaczenie budynku 104 – ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE

 

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w miejscu położenia tej nieruchomości (tereny byłej CUKROWNI CHYBIE) w dniu 10 września 2019 r. o godzinie 12:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

Pouczenie: Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 kpc , a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Liczba wyświetleń : 218