2019-09-05 godz. 12:20 opis i oszacowanie GRUNTU ODDANEGO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, BUDYNKU I URZĄDZENIA STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia: Ustroń,
księga wieczysta: nr KW BB1C/00043257/7 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości: GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, BUDYNEK I URZĄDZENIE STANOWIĄCE ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Numer działki PGR. 2566/6 sposób korzystania LS – LASY
Numer działki PGR. 4264/29 Sposób korzystania BI – INNE TERENY ZABUDOWANE
Numer działki PGR. 4090/11 Sposób korzystania BI – INNE TERENY ZABUDOWANE
Numer działki PGR. 4264/54 Sposób korzystania LS – LASY
Numer działki PGR. 2559/9 Sposób korzystania R – GRUNTY ORNE
Numer działki PGR. 2559/11 Sposób korzystania R – GRUNTY ORNE
Numer działki PGR. 4264/56 Sposób korzystania R – GRUNTY ORNE
Numer działki PGR. 2566/10 Sposób korzystania LS – LASY
Numer działki PGR. 4264/49 Sposób korzystania LS – LASY

Obszar całej nieruchomości 2,1531 HA

Budynki

Powierzchnia użytkowa budynku 92,9000 M2
Przeznaczenie budynku STACJA WYCIĄGU DOLNEGO

Powierzchnia użytkowa budynku 81,0000 M2
Przeznaczenie budynku HOTEL

Powierzchnia użytkowa budynku 43,2000 M2
Przeznaczenie budynku GARAŻ NA RATRAK

Urządzenia
Opis ZADASZENIE KOŁA PRZEWOJOWEGO O POWIERZCHNI ZABUDOWY 6 M2

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w miejscu położenia tej nieruchomości w dniu 05 września 2019 r. o godzinie 12:20. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

 

Pouczenie: Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 kpc , a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Liczba wyświetleń : 184