2019-09-03 godz. 12:00 opis i oszacowanie – działka gruntu nr 16 obręb 76 w Cieszynie o pow 1,5038 HA

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia: Cieszyn,
księga wieczysta: nr BB1C/00062824/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości: prawo użytkowania wieczystego na 99 lat ORAZ BUDYNKI I URZĄDZENIA STANOWIĄCE PRZEDMIOT ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie rozpoczęty w miejscu położenia tej nieruchomości w dniu 3 września 2019 r. o godz. 12:00 Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Pouczenie: Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 kpc , a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Liczba wyświetleń : 213