2020-12-21 godz. 12:00 licytacja Mercedes Benz Vito

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy mający kancelarię w Skoczowie ul. Bielska 11 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-12-21  o godz. 12:00 w Górkach Wielkich na ul. Szczęśliwej w sąsiedztwie posesji o nr 24 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Rodzaj: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: VITO
Data pierwsz. rejestracji: 2000-01-17
Rok produkcji: 1999
Rejestracja: SCILM17
Silnik: poj: 2151,00 cm3, moc: 90,00 KM, rodz. paliwa: OLEJ NAPĘDOWY
VIN: VSA63809413239482

1 szt
wartość szacunkowa:  7.000,00 zł
cena wywołania: 5.250,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji na powyższym adresie

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Jeżeli suma oszacowania ruchomości jest równa lub przewyższa 5.000,00 zł rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg . Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

 

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

 

Liczba wyświetleń : 273