2021-09-16 godz. 10:00 licytacja wyposażenie restauracji, Ford Focus

Sygnatura akt Km 2197/21
w odpowiedzi należy podać sygnaturę Km 2197/21

Skoczów, dnia 20.07.2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy mający kancelarię w Skoczowie ul. Bielska 11 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.09.2021 r. o godz. 10:00 w 43-450 Ustroń, ul. M. Konopnickiej 23D odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr
Opis licytowanej
Ilość
Wartość oszacowania w zł za jedną sztukę brutto (vat 23%)
Cena wywołania w zł brutto (vat 23%)

 

1.
Nagłośnienie – mikser SAMSON MIX-PAD MXP124 oraz dwa głośniki
1 kpl
4.500,00
3.375,00

 

2.
Piec konwekcyjny PRIMAX FDE805HR, 1 rok
1 szt
4.000,00
3.000,00

 

3.
Przenośna kuchnia gazowa 2 palnikowa REDFOX
1 szt
500,00
375,00

 

4.
Maszynka do mielenia, mieszania MESKO-AGD
1 szt
500,00
375,00

 

5.
Krajalnica uniwersalna – kuchenna
1 szt
1.000,00
750,00

 

6.
Zestaw do mycia wysokociśnieniowego podłóg (wąż oraz dwa pistolety)
1 kpl
1.000,00
750,00

 

7.
Taboret gazowy KROMET TG-1 4kW
1 szt
1.000,00
750,00

 

 

8.
Ford Focus nr rej SCI70823 VINWF05XXGCD57T20013 rok prod 2007
1 szt
6.000,00
4.500,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji na powyższym adresie

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Jeżeli suma oszacowania ruchomości jest równa lub przewyższa 5.000,00 zł rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg . Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

 

Asesor komorniczy

Anna Pilarczyk

Asesor komorniczy

Agnieszka Stec
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Pouczenie:
Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania.

Liczba wyświetleń : 485