2021-01-07 godz. 8:30 licytacja Renault Master – LICYTACJA ODWOŁANA Z POWODU SPŁATY CAŁOŚCI ZADŁUŻENIA

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy Kancelaria Komornicza nr VI w Skoczowie mający kancelarię w Skoczów przy ul. Bielska 11 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-01-2021 o godz. 08:30 w 43-426 Łączka, ul. Cicha 8 odbędzie się druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

RENAULT MASTER
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
VIN VF1MAF4CE44039950
Rok produkcji 2010
Data pierwszej rejestracji 2010-11-17
Data pierwszej w kraju 2011-12-08
Data pierwszej za granicą 2010-11-17
Pojemność silnika 2299.00
Moc silnika 92.00
Masa własna 2045
Tablica pojazdu SCI40155
1 szt
wartość szacunkowa 20.000,00 brutto(VAT 23%)
cena wywołania:  10.000,00 brutto (vat 23%)

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg jeżeli suma oszacowania ruchomości jest równa lub przewyższa 5.000,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

Liczba wyświetleń : 683