2020-12-18 godz. 11:00 licytacja maszyna do regulacji i geometrii kół samochodowych

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI sygn KM 813/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy Kancelaria Komornicza nr VI w Skoczowie mający kancelarię w Skoczów przy ul. Bielska 11 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.12.2020 r. o godz. 11:00 w 43-430 Skoczów, ul. Katowicka 1a odbędzie się druga licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół MUNSTER 9002 3D Producent: WETHER Polska, nr fabryczny V18011956, rok prod 2018
wyposażenie dodatkowe: wózek, Minitor 23″, drukarka laserowa, kolumna ALU2700 z wciągarka elektryczną, Uchwyty kól 13-25″, obrotnice 2 szt, płyta rozprężna 1000 mm
1 szt
wartość szacunkowa: 37 116,00 zł brutto
cena wywołania 18 558,00 brutto (VAT 23%)

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg jeżeli suma oszacowania ruchomości jest równa lub przewyższa 5.000,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

 

Liczba wyświetleń : 182