2020-07-31 godz. 14:00 licytacja Ford Fusion, Ford Focus

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy mający kancelarię w Skoczowie ul. Górny Bór 27 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2020 r. o godz. 14:00 w 43-445 Leszna Górna, ul. Spacerowa 5 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

1/

FORD FOCUS
VIN WF05XXWPD56Y43757
Rok produkcji 2006
Data pierwszej rejestracji 2006-02-24
Data pierwszej w kraju 2010-03-25
Pojemność silnika 1753.00
Tablica pojazdu SCI1370A
wartość szacunkowa: 8.000,00 zł
cena wywołania: 6.000,00 zł

 

2/

FORD
Model FUSION
Rodzaj SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
VIN WF0UXXGAJU4B75823
Rok produkcji 2004
Daty rejestracji
Data pierwszej rejestracji 2004-04-08
Data pierwszej w kraju 2004-04-08
Dane techniczne
Pojemność silnika 1388.00
Tablica pojazdu SCI05373

wartość szacunkowa: 6.000,00 zł
cena wywołania: 4.500,00 zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji na powyższym adresie

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Jeżeli suma oszacowania ruchomości jest równa lub przewyższa 5.000,00 zł rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg . Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 235