2019-09-05 godz. 9:00 licytacja Audi Q7 i Audi A3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy mający kancelarię w Skoczowie ul. Górny Bór 27 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2019 r. o godz. 09:00 w 43-430 Skoczów, ul. Podlesie 1 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Samochód Audi Q7 rok prod 2015
Tablica pojazdu SCI95988
VIN: WA1LGAFE7FD009498
Data pierwszej rejestracji 2015-01-01
Data pierwszej w kraju 2016-04-15
Data pierwszej za granicą 2015-01-01
Pojemność silnika 2995.00
Moc silnika 245.00
Masa własna 2205

wartość szacunkowa: 146.800,00 zł
cena wywołania: 110.100,00 zł

 

 

Samochód Audi A3
Tablica pojazdu SCI64729
VIN: WAUZZZ8L83A050186
Rok produkcji 2002
Data pierwszej rejestracji 2002-11-29
Data pierwszej w kraju 2014-01-09
Data pierwszej za granicą 2002-11-29
Pojemność silnika 1896.00
Moc silnika 96.00
Masa własna 1395

wartość szacunkowa 8.100,00 zł
cena wywołania: 6.075,00 zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji na powyższym adresie

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Jeżeli suma oszacowania ruchomości jest równa lub przewyższa 5.000,00 zł rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg . Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

 

Liczba wyświetleń : 2791