2019-09-04 godz. 12:00 licytacja Audi A4

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy mający kancelarię w Skoczowie ul. Górny Bór 27 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2019 r. o godz. 12:00 w 43-430 Bładnice Dolne, ul. Bładnicka 176/1 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Audi A4 1,9 TDI
Rok produkcji: 2002
Rejestracja: SCI91002
Silnik: poj: 1896,00 cm3, moc: 96,00 KM, rodz. paliwa: OLEJ NAPĘDOWY
VIN: WAUZZZ8E73A246654
Rodzaj: SAMOCHÓD OSOBOWY
Data ważności OC: 2020-01-07
Data pierwsz. rejestracji: 2003-02-28

wartość szacunkowa: 13.000,00 zł
cena wywołania: 9.750,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji na powyższym adresie

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Jeżeli suma oszacowania ruchomości jest równa lub przewyższa 5.000,00 zł rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg . Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

Asesor komorniczy

Agnieszka Stec

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

Liczba wyświetleń : 704