2021-09-17 godz. 12:00 licytacja działki gruntu Górki Wielkie – NIEAKTUALNA – SPŁATA ZADŁUŻENIA

 

Sygnatura akt Kmp 25/20
w odpowiedzi należy podać sygnaturę Kmp 25/20
Skoczów, dnia 28.07.2021 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-09-2021 r. o godz. 12:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się

 

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

 

nieruchomości gruntowej-niezabudowanej położonej w miejscowości Górki Wielkie, przy Szczęśliwej stanowiącej własność dłużnika Chrapek Sebastian posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00097584/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Cieszynie

 

 

OPIS:
Działka oznaczona jest nr geodezyjnym 614/34 i posiada powierzchnię 1012 m2
Użytek to RIVa (grunty orne)
Nieruchomość położona na terenach gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brenna nr XV/167/20 z dnia 30czerwca 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w miejscowości Górki Wielkie i Górki Małe przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolami:
· A139MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla uzupełnienia zabudowy istniejącej
· A27KDD- tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa”.
Nieruchomość ma regularny kształt zbliżony do czworokąta. Ukształtowanie terenu ze spadkiem terenu w kierunku zachodnim. Teren działki porośnięty trawą, na działce znajduje się drzewo oraz krzak. W jej północnej części (lecz nie w granicy geodezyjnej działki) znajduje się ogrodzenie (siatka stalowa rozłożona na metalowych słupkach) – ogrodzenie to przekracza granice geodezyjne z działki sąsiedniej tj. działki o numerze ewidencyjnym 614/35 na przedmiotową działkę.
Na działce znajduje się sieć gazowa. Sieć kanalizacyjna, wodociągowa oraz energetyczna w bliskim sąsiedztwie (w pobliskiej drodze).
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Szczęśliwej.

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 69 858,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 52.393,50 zł.

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 6.985,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 1515