2022-04-26 godz. 10:00 licytacja dom w Wiśle oraz las

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26-04-2022  r. o godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

Działka nr 3322/44 o powierzchni 1359 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem garażu położona przy ul. Górnośląskiej 40 w Wiśle oraz działka nr 3332/15 o powierzchni 20308 m2 – niezabudowana – stanowiąca las położona w Wiśle.
Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00057040/4 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie. Właścicielem tej nieruchomości jest:
Szalbot Janina
Szalbot Jerzy

 

Działka nr 3322/44 położona jest w odległości około 1,5 km od ścisłego centrum miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i domów wczasowych. Działka posiada foremny wydłużony kształt i charakteryzuje się spadkiem w kierunku południowo-zachodnim i od tej strony przylega do ul. Górnośląskiej, z tym że wjazd z tej drogi jest niemożliwy z uwagi na stromą skarpę i mur oporowy, istnieje możliwość wejścia ma działkę od strony ul. Górnośląskiej. Zwyczajowo dojazd odbywa się od strony południowo – wschodniej z tym, że nie jest on prawnie uregulowany. Teren działki jest częściowo ogrodzony – brak płotu od strony północno – wschodniej. Poprzez działkę przebiega droga dojazdowa utwardzona kostką brukową. Na działce zagospodarowano zieleń. Ponad działką przebiega linia energetyczna nN i na działce posadowiony jest słup energetyczny tej sieci.
Poprzez działkę w jej północnej części biegnie sieć wodociągowa, w południowej części gazociąg. Działka jest uzbrojona w sieci: energetyczną, wodociągową (miejska), kanalizacyjną (lokalna), gaz.
Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: F15MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości poniżej 550 mnpm oraz w obszarze osuwisk.
Budynek położony jest przy ul. Górnośląskiej 40 w Wiśle Budynek mieszkalny jednorodzinny, którego część posadowiona jest na działce nr 3322/45 i granica działki nie pokrywa się z przebiegiem ścian wewnętrznych budynku. Opisywany budynek jest w całości podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym i garażem jednostanowiskowym w poziomie piwnic. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej w roku 1939. Fundamenty – kamienno-betonowe, ściany piwnic murowane z kamienia, ściany nadziemia murowane z cegły. Strop ponad piwnicą betonowy, ponad parterem drewniany. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachą, ocieplony. Okna PCV, jedynie w poziomie piwnic okna drewniane skrzynkowe stare. Stolarka drzwiowa drewniana. Budynek został wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, c.o. – piec na paliwo stałe, grzejniki żeliwne żeberkowe. Stan techniczny budynku jest średni.
Powierzchnia użytkowa wynosi: 174,2 m2.
Budynek garażu – budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej w roku 1960. Fundamenty-betonowe, ściany murowane z cegły, dach-stropodach kryty papą. Wrota garażowe – drewniane. Budynek został wyposażony w instalację elektryczną. Stan techniczny budynku jest dobry. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 13,4 m2.
Działka nr 3332/15 stanowi las mieszany: świerkowo – brzozowo – bukowy w wieku około 20 lat. Położona jest w sąsiedztwie terenów leśnych i posiada kształt trójkąta. W części zachodniej charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu, w pozostałej części posiada znaczny spadek w kierunku południowo – zachodnim. Wyceniana działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie działki będącej własnością gminy Wisła, opisanej jako użytek „dr” i użytkowanej jako droga. Jednak na odcinku przylegającym do działki nr 3332/15 nie jest to droga publiczna. Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: F12ZL – tereny lasów i zadrzewłeń oraz w obszarze osuwisk.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 851 962,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 638.971,50 zł.

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 85.196,20  zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji. Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

 

 

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Liczba wyświetleń : 640