2021-09-17 godz. 11:00 licytacja udziału w nieruchomości budynkowej Skoczów

Sygnatura akt Km 1804/19

klauzula informacyjna na stronie: www.cieszyn-komornik.pl

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-09-2021 r. o godz. 11:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się

 

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

 

udziału wynoszącego 1/2 nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkami gospodarczymi położonej w miejscowości Skoczów, przy ul. Dębowej 3 stanowiącego własność dłużnika: Suchodolska Wiktoria

Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00017176/4 w Sądzie Rejonowym w Cieszyn.
OPIS:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i oznaczona jest symbolami: B32MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 25KDD – ulice dojazdowe.
Opis nieruchomości gruntowej:
Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 611/2 znajduje się w Skoczowie posiada powierzchnię 1745 m². Nieruchomość posiada regularny kształt prostokąta, umożliwiający racjonalne zagospodarowanie. Teren działki od strony drogi zagospodarowany, widoczne nasadzenia, ciągi piesze i jezdne utwardzone kostką brukową. Teren wokół budynku jest ogrodzony płotem z siatki na słupkach metalowych. Na działce posadowiony jest wolnostojący budynek mieszkalny wybudowany w 1963 roku rozbudowany ok. 1975 roku. Na działce posadowiony jest także budynek garażowo-gospodarczy, murowany z 1975 roku o powierzchni zabudowy 150m2. Powierzchnia garażu wynosi 19,78m2, powierzchnia części gospodarczej składająca się dwóch pomieszczeń wynosi 31,01m2 Budynek wolnostojący, murowany, więźba dachowa drewniana pokryta blachą, okna PVC, do budynku doprowadzono prąd. Wrota do garażu drewniane. W budynku jest także strych. Ponadto na działce posadowiony jest także murowany, piętrowy kurni/gołębnik o powierzchni zabudowy 35m2 z 1975 roku, budynek w zabudowie bliźniaczej z budynkiem z działki sąsiedniej.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się drogą utwardzoną asfaltem bez chodnika.
Uzbrojenie rejonu: rejon jest uzbrojony w wodę, energię elektryczną, kanalizację miejską, gaz. Uzbrojenie przedmiotowej nieruchomości: nieruchomość jest uzbrojona w wodę, energię elektryczną, kanalizację-miejska, ogrzewanie – gazowe.
Opis budynku:
Budynek stanowiący dom jednorodzinny, wolnostojący, podpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym oraz strychem. Budynek wybudowany został w 1963 roku w technologii mieszanej w konstrukcji lekkiej, konstrukcja budynku została rozbudowana w 1975r w konstrukcji murowanej. Główną konstrukcję stanowią ściany szkieletowe – ściana, w której elementy konstrukcyjne oddzielone są od wypełnienia, wykonanego zazwyczaj z mniej wytrzymałego materiału. Ściany o szkielecie drewnianym wypełnionym trzciną lub słomą zmieszaną z gliną. Jest ona nazywana konstrukcją szachulcową. Stropy drewniane, konstrukcja dachu drewniana, dach pokryty blachą, okna drewniane nowego typu, wymienione około 15 lat temu. Stan techniczny budynku dobry, standard wykończenia przeciętny.
Budynek wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie na paliwo stałe.

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 116 891,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 87.668,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 11.689,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00 . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 58