2021-01-14 godz. 10:00 licytacja hal przemysłowych z suwnicami

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14/01/2021 r. o godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 72 odbędzie się

 

 

D R U G A     L I C Y T A C J A

 

Kompleksu trzech nieruchomości gruntowych położonych na gruntach będących przedmiotem użytkowania wieczystego, stanowiących nierozerwalną i funkcjonalną całość gospodarczą.

 

1.Nieruchomość gruntowa zabudowana halą magazynową. Nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną nr: 15/14, będąca przedmiotem użytkowania wieczystego, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze BB1C/00085150/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 2097.05.12
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej- ulicy Spółdzielczej poprzez nieruchomości oznaczone działkami 15/4 oraz 15/15 i 15/16 należące do tego samego właściciela co nieruchomość oznaczona działką 15/14.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną nr 15/14 położona jest na terenach oznaczonych symbolem 4UP co oznacza tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów

2.Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym, magazynowo-garażowym, biurowo-magazynowym oraz produkcyjnym. Nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną nr: 15/4, będąca przedmiotem użytkowania wieczystego, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze BB1C/00064933/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej- ulicy Spółdzielczej poprzez nieruchomości oznaczone działkami 15/15 i 15/16 należące do tego samego właściciela co nieruchomość oznaczona działką 15/4. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną nr 15/14 położona jest na terenach oznaczonych symbolem 4UP – tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów.

3.Nieruchomość gruntowa niezabudowana urządzona jako droga dojazdowa. Nieruchomość oznaczona działkami ewidencyjnymi nr: 15/15 oraz 15/16, będąca przedmiotem użytkowania wieczystego, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze BB1C/00085687/6 przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 2107.01.31
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- ulicy Spółdzielczej.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona działkami ewidencyjnymi nr 15/15, 15/16 położona jest na terenach oznaczonych symbolem 4UP co oznacza tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów.
Kompleks wyżej wskazanych trzech nieruchomości posiada zapewniony dostęp do drogi publicznej, nie jest wpisany do rejestru zabytków.
Na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną 15/4 znajduje się urządzenie suwnica.
Łączna powierzchnia użytkowa kompleksu trzech nieruchomości wynosi: 2087,50m2.

Właścicielem nieruchomości gruntowych jest Gmina Cieszyn, natomiast użytkownikiem wieczystym:
DAGRA Spółka jawna Dariusz i Grzegorz Dawid
43-400 Cieszyn, ul. Spółdzielcza 17

Opis działki ewidencyjnej 15/14
Działka posiada powierzchnię 1220 m2 , ukształtowanie terenu płaskie, kształt regularny przypominający trapez. Działka w większości zabudowana halą magazynową, teren wokół budynku utwardzony, od strony południowej znajduje się parking o nawierzchni z kostki brukowej. Częściowo teren zagospodarowany porośnięty krzewami ozdobnymi. Teren działki częściowo ogrodzony płotem z blachy na słupkach metalowych na podmurówce (brak ogrodzenia od strony drogi dojazdowej). Nieruchomość uzbrojona w prąd oraz kanalizację deszczową.

1.Opis hali magazynowej położonej na działce ewidencyjnej nr 15/14.
Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, którego budowę zakończono w 2012 roku. Budynek oparty został na rzucie prostokąta, posiada konstrukcję szkieletową przemysłową, z płyt warstwowych opartych na podmurówce, częściowo ocieplony. Budynek przykryty dachem o konstrukcji stalowej, pokrytym płytą warstwową Panel Tech, orynnowanie PCV. Okna jak i oświetlenie typowe przemysłowe, hala posiada dwie bramy wjazdowe. Budynek posiada powierzchnię użytkową 825,10 m2. Wysokość budynku w kalenicy wynosi 14 m. W budynku czynna instalacja elektryczna, brak centralnego ogrzewania. Budynek jest użytkowany.
Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym.
Budynek od strony północno-zachodniej działki częściowo wchodzi na działkę sąsiednią 15/4, należącą do tego samego właściciela.

2.Opis działki ewidencyjnej 15/4, księga wieczysta BB1C/00064933/3
Działka posiada powierzchnię 6754 m2, ukształtowanie terenu płaskie, kształt działki nieregularny. Działka zabudowana budynkiem garażowym, budynkiem magazynowo-garażowym oraz budynkiem biurowo – magazynowym, które to stanowią zorganizowaną całość i usytuowane są w zachodniej granicy działki oraz budynkiem produkcyjnym. Teren nieruchomości ogrodzony płotem z blachy na słupkach metalowych na podmurówce, brama metalowa z blachy. Teren wokół budynków utwardzony płytami betonowymi oraz asfaltem. Na działce znajduje się suwnica na kołach-urządzenie nietrwale związane z gruntem, suwnica przesuwa się po szynie na kołach, która to z kolei szyna przykręcona jest do ławy betonowej.
Część budynku sąsiadującego przekracza granice ewidencyjne działki i nachodzi na przedmiotową nieruchomość. Nieruchomość uzbrojona w prąd, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową wodę, gazu brak.

2a.Opis budynku garażowego, magazynowo- garażowego, biurowo-magazynowego posadowionych na działce 15/4.
Budynki fizycznie stanowią jedną zorganizowaną całość. Od strony północnej znajduje się część biurowo-magazynowa o powierzchni 728 m2 , z budynku przejście do części biurowomagazynowej o powierzchni 158,40 m2 a z niej kolejno do garażu o powierzchni 41 m2 .
Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 927,40 m2.
Budynki wzniesione na przełomie lat 50-60 tych, o konstrukcji tradycyjnej uprzemysłowionej. W części biurowomagazynowej na posadzce w większości płytki ceramiczne, ściany pokryte boazerią drewnianą bądź PCV. W budynku znajduje się część socjalna, na którą składa się aneks kuchenny, w którym ściany pokryte zostały płytkami ceramicznymi oraz cegłą klinkierową a podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi. W części magazynowej ściany pokryte płyta OSB oraz blachą na podłodze płytki, część magazynowa wyposażona w aneks kuchenny oraz wc. Na sufitach w budynku kasetony na podłodze płytki oraz linoleum. W części garażowej na podsadzce płytki typu lastrico, ściany blaszane, kanał. W budynkach na bieżąco przeprowadzane są remonty. W 1992 roku przeprowadzono wymianę dachu, elewację, instalację wodną ponadto remonty i konserwacje są prowadzone na bieżąco. W oknach w budynku kraty metalowe stanowiące zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich. Elewacja budynku pokryta blachą trapezową powlekaną, ocieploną warstwą styropianu, orynnowanie PCV.

2b.Opis budynku produkcyjnego posadowionego na działce nr 15/4
Budynek wzniesiony na przełomie lat 50-60 tych o konstrukcji stalowej. Budynek oparty na rzucie prostokąta, o powierzchni użytkowej równej 335 mkw. Oświetlenie w budynku przemysłowe. Posadzka betonowa, ściany częściowo wyłożone płytkami ceramicznymi, częściowo blacha. Okna przemysłowe. Elewacja budynku pokryta blachą trapezową powlekaną, ocieploną warstwą styropianu oraz częściowo cegłą klinkierową, bramy wjazdowe Hormanna. orynnowanie PCV. oraz częściowo cegłą klinkierową. Budynek wyposażony w instalację wodną, elektryczną, brak instalacji centralnego ogrzewania.

3.Opis działek ewidencyjnych nr 15/15 oraz 15/16, księga wieczysta BB1C/00085687/6
Działka nr 15/15 posiada powierzchnie 229 m 2 , działka nr 15/16 posiada powierzchnię 461 m2 działki tworzą jedną nieruchomość o łącznej powierzchni 690 m 2 . Teren nieruchomości o ukształtowaniu płaskim, kształt działek regularny przypominający dwa prostokąty prostopadłe do siebie. Działki utwardzone asfaltem, fizycznie są niezabudowane i stanowią drogę dojazdową. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony blachą. Część budynku sąsiadującego przekracza granice ewidencyjne działki i nachodzi na przedmiotową nieruchomość. Na działce 15/15 posadowiona jest skrzynka elektryczna
Łączna powierzchnia użytkowa całego kompleksu stanowi 2087,5 m2.

 

Nieruchomości (wraz z suwnicą, która wpisana jest do księgi wieczystej jako urządzenie) oszacowane są na kwotę:
3 573 975,33 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 2.382.650,22 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 357.397,53 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w dniach roboczych w godz. 8:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

Liczba wyświetleń : 1336