2020-11-06 godz. 9:00 licytacja udziału w lokalu użytkowym

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  06.11.2020 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

udziału w wysokości 1/2 lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości SKOCZÓW, przy ul. OBJAZDOWEJ 22/37 stanowiącego własność dłużnika: Suchodolska Wiktoria
Lokal znajduje się w przyziemiu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Zgodnie z zapisem w księdze wieczystej lokal składa się z gabinetu zabiegowego, WC dla pacjentów, gabinetu lekarskiego, kabiny higieny, poczekalni, składu porządkowego oraz korytarza. Instalacje w lokalu są sprawne (woda, kanalizacja miejska, centralne ogrzewanie).
Aktualnie lokal stanowi przedmiotu najmu, pełni funkcję niemieszkalną, znajduje się w nim gabinet dietetyka.
Lokal nie ma pomieszczenia przynależnego. Dla przedmiotowego lokalu prowadzona jest Księga Wieczysta nr BB1C/00075357/1 przez V
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie.
Z przedmiotem licytacji związany jest udział ½ w udziale wynoszącym 84/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz prawo własności części budynku i urządzenia,
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
W lokalu drzwi wewnętrzne płycinowe, grzejniki żeliwne, okna PVC, kraty w oknach.
LP Pomieszczenie m2 Opis pomieszczenia
1 gabinet zabiegowy pow 5,09 m2 na posadzce płytki, w części 1/3 płytki, w oknie krata, pozostała część ścian i sufit malowane
2 WC pacjentów pow. 2,94 m2 na posadzce płytki, na ścianach częściowo płytki, pozostała część malowana
3 przedpokój/poczekalnia pow. 3,3 m2 na posadzce płytki, ściany i sufit malowane
4 pokój lekarski z przepierzeniem i przesuwanymi drzwiami pow. 13,2 m2 na posadzce płytki, ściany i sufit malowane
5 WC personelu o pow. 1,34 m2 na posadzce płytki, na ścianach częściowo płytki, pozostała część malowana
6 zaplecze socjalne o pow 2,67 m2 na posadzce płytki, ściany i sufit malowane
7 wejście o pow. 9 m2 na posadzce płytki, ściany i sufit malowane
8 recepcja/korytarz o pow. 17,26 m2 na posadzce płytki, ściany i sufit malowane
9 gabinet lekarski o pow 12,2 m2 na posadzce płytki, ściany i sufit malowane
Powierzchnia użytkowa lokalu z księgi wieczystej, potwierdzona obmiarem na oględzinach wynosi 67,00 m2

 

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 55 466,50 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 36.977,66 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 5.546,65 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 260