2020-11-06 godz.12:30 licytacja działek gruntu Górki Wielkie

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 6.11.2020 r. o godz. 12:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z 3 (trzech) działek ewidencyjnych o numerze 1192/6, 1194/1, 1191/7 o łącznej powierzchni 873 m2, będących przedmiotem prawa własności, objętych księgą wieczystą nr BB1C/00015545/8 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie V Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Właścicielem tej nieruchomości jest: NOWAK PRZEMYSŁAW RAFAŁ w całości.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna przedmiotowa nieruchomość położona jest
dla działki 1192/6 na terenach o symbolu A38KDD – droga,
dla działki 1194/1 na terenach o symbolu A53MN2 I A38 KDD zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i drogi,
dla działki 1191/7 na terenach o symbolu A53MN2 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Stwierdzono rozbieżności pomiędzy zapisami Księgi Wieczystej a zapisami w Rejestrze Gruntów przedmiotowej nieruchomości. Wg zapisów Księgi Wieczystej w skład nieruchomości powinny wchodzić działki 1205/8,1205/13, wg zapisów geodezyjnych brak takich działek dla przedmiotowej nieruchomości, zapisy geodezyjne przyjmuje się na podstawie danych z wypisu z rejestru gruntów. Działki o nr 1205/8 oraz 1205/13 nie stanowią już własności dłużnika, zostały wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa.
Działka ewidencyjna o numerze 1192/6 posiada powierzchnię 13m2. Działka posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąt. Teren działki płaski. Działka nie jest ogrodzona. Działka nie jest uzbrojona, w dalszym zasięgu znajduje się sieć wodna i energetyczna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Olszyna. Działka stanowi urządzony rów melioracyjny.
Działka ewidencyjna o numerze 1194/1 posiada powierzchnię 762m2. Działka posiada nieregularny kształt wydłużony i wąski. Teren działki bez znacznych deniwelacji terenu. Działka porośnięta drzewami liściastymi i iglastymi oraz roślinnością trawiastą, a także ostrężynami. Działka nie jest ogrodzona. Działka nie jest uzbrojona. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Olszyna. Działka objęta jest planem urządzenia lasu. Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej działki.
Działka ewidencyjna o numerze 1191/7 posiada powierzchnię 98 m2. Działka posiada nieregularny kształt wydłużony i wąski. Teren działki płaski. Działka nie jest ogrodzona, nie jest uzbrojona. Działka stanowi urządzony ciek wodny. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Olszyna.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 29.880,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 22.420,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 2.988,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w dni robocze w godz. 8:00 – 17:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 323