2020-11-06 godz. 11:45 licytacja działki leśnej 30a

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06.11.2020 r. o godz. 11:45 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

Nieruchomości położonej w miejscowości Wisła, składającej się z działk nr 2718/2 o pow.0,3002 ha .
Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KW BB1C/00100826/5 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie. Właścicielem tej nieruchomości jest: Tracz Mateusz oraz Tracz Aneta.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Wisły przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolami:
C11R- tereny rolnicze
C9ZL – tereny lasów i zadrzewień
Działka ewidencyjna o numerze 2718/2 posiada powierzchnię 3002m2. Działka posiada nieregularny kształt. Teren działki nierówny i pochyły, ze znacznymi deniwelacjami terenu. Działka porośnięta trawą oraz pojedynczymi krzewami oraz drzewami. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona drutem kolczastym na palach drewnianych, ogrodzenie przebiega niezgodnie z granicami działki.
Działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej, gminnej nieutwardzonej poprzez służebność drogi po działce nr 2817/3 (KW BB1C/00036059/7). Przez działkę w jej południowej części przebiegają nad działką napowietrzne linie energetyczne. Nieruchomość leży w rejonie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Północna część działki objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu. Dziełka położona jest częściowo na obszarze o symbolu oddział i pododdział 98x/7Św18. Wg opisu taksacyjnego stanowi LGŚw-las górski świerzy o zalesieniu 0,13 ha, pokrywa ZAD zadrzewiona, wiek dojrzałości rębnej 90 lat SW-JD-BK (świerk, jodła, buk), gatunek 70% świerk, 30 modrzew, miejscowo buki, miejscowo osiki, zadrzewienie 0,9, zwarcie pełne, wysokość 5,6 m, II klasa bonitacji.
Uzbrojenie:
Nieruchomość jest nieuzbrojona. W zasięgu znajduje się sieć energetyczna, pozostałych mediów brak, na działkach sąsiednich znajdują studnie, sieć kanalizacyjna oraz gazowa.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 23.956,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 17.967,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 2.395,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 475