2020-11-06 godz. 11:00 licytacja udziału w lokalu mieszkalnym

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06.11.2020 r. o godz. 11:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie w sali nr: 56 odbędzie się

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

udziału w wysokości 1/2 lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Wilamowice, przy ul. Cieszyńskiej 110/2 stanowiący własność dłużnika: Sosna Jarosław
Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00062643/9 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie.
Opis:
Lokal mieszkalny znajdujący się na parterze budynku, stanowiący odrębną nieruchomość. Lokal składa się z dwóch pokoi, łazienki z WC, kuchni, przedpokoju. W kuchni i łazience znajdują się płytki ceramiczne, w pomieszczeniach ściany malowane i tapeta, na podłodze panele i płytki ceramiczne, w łazience niesprawna wentylacja, ściany zawilgocone, drzwi niesprawne, nie zamykają się. Instalacje w lokalu są sprawne: gaz, woda, kanalizacja miejska, centralne ogrzewanie gazowe. Niesprawna instalacja elektryczna, instalacja w przedpokoju odłączona z powodu groźby pożaru. Stan techniczny lokalu oraz standard wykończenia przeciętny, lokal wymaga przeprowadzenia bieżącego remontu.
Udział w częściach wspólnych w wysokości 32,29% (3229/10000).
Do lokalu przynależy wydzielone pomieszczenie przynależne- piwnica o pow 21 m2 – faktycznie jest to garaż w bryle budynku.
Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal położony jest na terenie na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwała nr XXXV/426/2005 z dnia 27.10.2005 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem:
42/MNw,U – tereny zabudowy mieszkaniowej o podwyższonej intensywności wraz z usługami rzemiosła nieuciążliwego
71/KDg – tereny komunikacji, droga główna powiatowa
Budynek w którym znajduje się lokal posiada konstrukcję murowaną, fundamenty betonowe, ściany konstrukcyjne z cegły, stropy betonowe, elewacja cementowo-wapienna zniszczona, bez ocieplenia, okna drewniane i PCV.
Do części wspólnych wchodzi działka gruntu o nr 171/1 obręb 0012 Wilamowice posiada powierzchnię 1073 m2. Działka nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren częściowo utwardzony płytami betonowymi a częściowo porośnięty roślinnością.

 

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 56 108,50 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 37 405,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 5 610,85 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

Liczba wyświetleń : 318