2020-07-24 godz. 11:00 licytacja działek gruntu w Górkach Wielkich

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24-07-2020 r. o godz. 11:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z 2 (dwóch) działek ewidencyjnych o numerze 1192/6, 1194/1 o łącznej powierzchni 775m2, będąca przedmiotem prawa własności, objęta księgą wieczystą nr BB1C/00015545/8 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie V Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Województwo:……………………..śląskie
Powiat:………………………………..cieszyński
Gmina:………………………………..Brenna
Miejscowość:……………………….Brenna
Jednostka ewidencyjna:…………240304_2 Brenna
Obręb ewidencyjny……………0003, Górki Wielkie
Arkusz:………………………………..8
Działka:……………………………… nr 1192/6
Powierzchnia:………………………13m2
Użytek:……………………….. Wp
Działka:……………………………… nr 4041/2
Powierzchnia:………………………762m2
Użytek:………………………..LsIV

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/198/04 z dnia 16 września 2004 przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach
Dla działki 1192/6 na terenach o symbolu 1.ZN.116 – ZN – tereny zieleni izolacyjnej, skupisk zadrzewień i zakrzewień, z możliwością występowania potoków,
Dla działki 1194/1 na terenach o symbolu 1.ZN.116- ZN – tereny zieleni izolacyjnej, skupisk zadrzewień i zakrzewień, z możliwością występowania potoków,
Nieruchomości położone są na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego-otulina.
Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono rozbieżności pomiędzy zapisami Księgi Wieczystej a zapisami w Rejestrze Gruntów przedmiotowej nieruchomości. Wg zapisów Księgi Wieczystej w skład nieruchomości powinny wchodzić działki 1205/8,1205/13 oraz 1191/7, wg zapisów geodezyjnych brak takich działek dla przedmiotowej nieruchomości, zapisy geodezyjne przyjmuje się na podstawie danych z wypisu z rejestru gruntów.
Działka ewidencyjna o numerze 1192/6 posiada powierzchnię 13m2. Działka posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąt. Teren działki płaski. Działka nie jest ogrodzona, nie jest uzbrojona, w dalszym zasięgu znajduje się sieć wodna i energetyczna. Nieruchomość nie posiada zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Działka stanowi urządzony rów melioracyjny.
Działka ewidencyjna o numerze 1194/1 posiada powierzchnię 762m2. Działka posiada nieregularny kształt wydłużony i wąski. Teren działki bez znacznych deniwelacji terenu. Działka porośnięta drzewami liściastymi i iglastymi oraz roślinnością trawiastą, a także ostrężynami. Działka nie jest ogrodzona. Działka nie jest uzbrojona.
Właścicielem nieruchomości jest NOWAK PRZEMYSŁAW RAFAŁ

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5.260,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 3945,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 526,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 581