2020-04-17 godz. 9:00 licytacja dom Ustroń

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-04-2020 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

udziału w wys 1/2 nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o konstrukcji murowanej położonej w miejscowości Ustroń, przy ul. Leśna 24. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00002681/9 w Sądzie Rejonowym w Cieszyn. Właścicielem udziału jest Roman Łukasz

Nieruchomość położona na terenach gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ustroń nr XLII/449/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem R1- obszary rolne z rozproszoną zabudową, ZL – obszary lasów i zadrzewień poza obszarem strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.
Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie otuliny parku krajobrazowego Beskidu Śląskiego
Działki nr 435/9 oraz 460/5 położone są w strefie, w której obowiązuje uproszczony plan urządzenia lasów z dnia 1 stycznia 2010 r. Okres obowiązywania wygasa po 10 latach

Budynek posadowiony jest na działce ewidencyjnej nr 435/9, 435/19, 460/5 o powierzchni 19680 m2. Budynek wolnostojący, podpiwniczony częściowo, parterowy z poddaszem nieużytkowym, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły w 1939 roku według zapisu w kartotece budynków. Budynek pełni funkcję mieszkalną. Na działce posadowiona jest także obora murowana o łącznej powierzchni użytkowej 22,30m2, budynek konstrukcji murowanej z 1940 roku budynek parterowy z nieużytkowym strychem, w złym stanie technicznym, otynkowany, tynk odpada miejscowo, okna drewniane, więźba drewniana, pokrycie dach dachówką betonową, omszałą. Ponadto na działce posadowiony jest budynek wolnostojący o konstrukcji mieszanej murowano-drewnianej, stanowiącym stodołę, w części murowanej znajduje się garaż o powierzchni 14,86m2, pozostała powierzchnia wynosi 48,7m2, łączna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 63,65m2. Stodoła jest w bardzo złym stanie technicznym, dach od strony tyłu budynku częściowo zawalony, konstrukcja dachu drewniana, dach pokryty dachówką betonową, budynek powstał w 1940 roku. Wrota do garażu metalowe.

Opis nieruchomości gruntowej Działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 435/9 posiada powierzchnię 129m2, kształt nieregularny trójkąta. Działka o numerze ewidencyjnym 439/19 posiada powierzchnię 8987m2, kształt nieregularny wielokąta. Działka o numerze ewidencyjnym 460/5 posiada powierzchnię 10564m2, kształt nieregularny ze znacznym spadkiem, teren zalesiony, przez działkę przepływa ciek wodny. Działki gruntu o numerze ewidencyjnym 435/9, 435/19, 460/5 obrębu 0002 Lipowiec posiadają łączną powierzchnię 19680 m². Ukształtowanie terenu ze spadkiem w kierunku północnym, teren porośnięty trawą, krzewami oraz drzewami. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona płotem z siatki wokół zabudowań. Na działce posadowiony jest wolnostojący budynek mieszkalny oraz dwa budynki gospodarcze. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Leśnej. Grunty V klasy.
Uzbrojenie rejonu: rejon jest uzbrojony w energię elektryczną, gaz.
Uzbrojenie przedmiotowej nieruchomości: nieruchomość jest uzbrojona w wodę ze studni, energię elektryczną, kanalizację-szambo, gaz. Centralne ogrzewanie z pieca węglowego znajdującego się w piwnicy.

 

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 90 415,50 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 67.811,63 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 9.041,55 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 1972