2020-02-27 godz. 12:00 wezwanie do zgłoszenia praw do szacowanych nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonych nieruchomości:

miejsce położenia:Cieszyn,
księga wieczysta: nr KW BB1C/00023992/5, BB1C/00058254/4, BB1C/00023993 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości:
prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków przemysłowych

 

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w miejscu położenia tej nieruchomości w dniu 27 lutego 2020 r. o godzinie 12:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Pouczenie: Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 kpc , a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Liczba wyświetleń : 604