2020-02-14 godz. 9:30 licytacja działek gruntu Górki Wielkie

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-02-2020 r. o godz. 09:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
1/
Nieruchomości gruntowej niezabudowana, składająca się z 1 (jednej) działki ewidencyjnej o numerze 1191/8 o powierzchni 1020m2, będąca przedmiotem prawa własności, objęta księgą wieczystą nr BB1C/00101371/7 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie V Wydziale Ksiąg Wieczystych
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z 1 (jednej) działki ewidencyjnej o numerze 1191/8 o powierzchni 1020m2, będąca przedmiotem prawa własności, objęta księgą wieczystą nr BB1C/00101371/7 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie V Wydziale
Ksiąg Wieczystych.
Województwo:……………………..śląskie
Powiat:………………………………..cieszyński
Gmina:………………………………..Brenna
Miejscowość:……………………….Brenna
Jednostka ewidencyjna:…………240304_2 Brenna
Obręb ewidencyjny……………0003, Górki Wielkie
Arkusz:………………………………..8
Działka:……………………………… nr 1191/8
Powierzchnia:………………………1020m2
Użytek:……………………….. PsIV
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/198/04 z dnia 16 września 2004 przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach Dla działki 1191/8 na terenach o symbolu 1.ZN.81-ZN – tereny zieleni izolacyjnej, skupisk zadrzewień i zakrzewień, z możliwością występowania potoków.
Działka ewidencyjna o numerze 1191/8 posiada powierzchnię 1020m2. Działka posiada nieregularny kształt, Teren działki pochyły, ze znacznymi deniwelacjami terenu. Działka porośnięta trawą. Działka nie jest ogrodzona. Działka nie jest uzbrojona. W dalszym zasięgu znajdują się sieć wodna oraz energetyczna. Nieruchomość nie posiada zapewnionego dostępu do drogi publicznej.
Właścicielem nieruchomości jest NOWAK PRZEMYSŁAW RAFAŁ
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6905,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 5.178,75 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 690,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w  postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem .  Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie,  służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
2/
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z 2 (dwóch) działek ewidencyjnych o numerze 1192/6, 1194/1 o łącznej powierzchni działek wynosi 775m2, będąca przedmiotem prawa własności, objęta księgą wieczystą nr BB1C/00015545/8 w Sądzie
Rejonowym w Cieszynie V Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Województwo:……………………..śląskie
Powiat:………………………………..cieszyński
Gmina:………………………………..Brenna
Miejscowość:……………………….Brenna
Jednostka ewidencyjna:…………240304_2 Brenna
Obręb ewidencyjny……………0003, Górki Wielkie
Arkusz:………………………………..8
Działka:……………………………… nr 1192/6
Powierzchnia:………………………13m2
Użytek:……………………….. Wp
Działka:……………………………… nr 4041/2
Powierzchnia:………………………762m2
Użytek:………………………..LsIV
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/198/04 z dnia 16 września 2004 przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach
Dla działki 1192/6 na terenach o symbolu 1.ZN.116 – ZN – tereny zieleni izolacyjnej, skupisk zadrzewień i zakrzewień, z możliwością występowania potoków,
Dla działki 1194/1 na terenach o symbolu 1.ZN.116- ZN – tereny zieleni izolacyjnej, skupisk zadrzewień i zakrzewień, z możliwością występowania potoków,
Nieruchomości położone są na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego-otulina.
Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono rozbieżności pomiędzy zapisami Księgi Wieczystej a zapisami w Rejestrze Gruntów przedmiotowej nieruchomości. Wg zapisów Księgi Wieczystej w skład nieruchomości powinny wchodzić działki 1205/8,1205/13 oraz 1191/7, wg zapisów geodezyjnych brak takich działek dla przedmiotowej nieruchomości, zapisy geodezyjne przyjmuje się na podstawie danych z wypisu z rejestru gruntów.
Działka ewidencyjna o numerze 1192/6 posiada powierzchnię 13m2. Działka posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąt. Teren działki płaski. Działka nie jest ogrodzona. Działka nie jest uzbrojona, w dalszym zasięgu znajduje się sieć wodna i energetyczna. Nieruchomość nie posiada zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Działka stanowi urządzony rów melioracyjny.
Działka ewidencyjna o numerze 1194/1 posiada powierzchnię 762m2. Działka posiada nieregularny kształt wydłużony i wąski. Teren działki bez znacznych deniwelacji terenu. Działka porośnięta drzewami liściastymi i iglastymi oraz roślinnością trawiastą, a także ostrężynami. Działka nie jest ogrodzona. Działka nie jest uzbrojona.
Właścicielem nieruchomości jest NOWAK PRZEMYSŁAW RAFAŁ
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5.206,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 3904,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 520,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w  postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem .  Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie,  służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie
Jacek Pinocy
Liczba wyświetleń : 1178