2020-02-14 godz. 9:00 licytacja dom Kończyce Małe

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  14-02-2020 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowej-zabudowanej położonej w miejscowości KOŃCZYCE MAŁE, przy ul. Zagrodowej 4a stanowiącej własność dłużnika:
SZEWCZYK ANNA
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00069675/1 w Sądzie Rejonowym w Cieszyn.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:
C206MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla uzupełnienia zabudowy istniejącej,
C145MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla lokalizacji nowej zabudowy,
C126KDW – tereny publicznych ciągów pieszojezdnych
Opis nieruchomości gruntowej:
Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 2075 znajduje się w Kończycach Małych posiada powierzchnię 5734 m². Nieruchomość posiada nieregularny kształt, umożliwiający racjonalne zagospodarowanie. Działka od strony południowej graniczy z drogą powiatową, od strony zachodniej z budynkiem jednorodzinnym oraz polem uprawnym oraz wschodniej z polem uprawnym od strony północnej graniczy z torami kolejowymi. Teren działki od strony drogi zagospodarowany, widoczne nasadzenia, ciągi piesze i jezdne utwardzone kamieniem. Teren wokół budynku jest ogrodzony płotem z siatki na słupkach metalowych oraz płotem z sztachet drewnianych. Część działki za ogrodzeniem stanowi przedmiot bezpłatnej dzierżawy za opiekę za grunt, na przedmiotowej części nieruchomości na dzień oględzin rośnie kukurydza, Dłużnik wg oświadczenia nie czerpie z tego tytułów żadnych pożytków. Na działce posadowiony jest wolnostojący budynek mieszkalny wybudowany w 1986 roku rozbudowany ok. 2013 roku oraz wiata o konstrukcji drewnianej.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się drogą utwardzoną asfaltem bez chodnika.
Uzbrojenie rejonu: rejon jest uzbrojony w wodę, energię elektryczną, kanalizację miejską, gaz.
Uzbrojenie przedmiotowej nieruchomości: nieruchomość jest uzbrojona w wodę, energię elektryczną, kanalizację-miejska, ogrzewanie – piec na paliwo stałe, w ok. 10 lat temu zamontowano piec gazowy. Na dzień oględzin gaz w budynku został odcięty.

Opis budynku:
Budynek stanowiący dom jednorodzinny, wolnostojący, podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym oraz strychem. Budynek wybudowany został w 1986 roku w technologii tradycyjnej murowanej, konstrukcja budynku została rozbudowana w 2013r. Wg oświadczenia Dłużnika wydano pozwolenie na rozbudowę, brak odbioru inwestycji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Jedno z pomieszczeń w budynku położone na parterze stanowi przedmiot najmu, istnieje niezależne wejście do tego pomieszczenia przez drzwi zewnętrzne, najemca ma do użytku pomieszczenie socjalne z wc oraz prowadzący do niego przedpokój. Instalacje w budynku sprawne. CO na paliwo stałe z 1986 roku, około 10 lat temu zainstalowano piec gazowy. Budynek wybudowany z pustaka żużlobetonowego, cegły, stropy żelbetowe, konstrukcja dachu drewniana, dach pokryty blachodachówką, okna PVC. Budynek został poddany termorenowacji około 5-6 lat temu, wymieniono wówczas również pokrycie dachowe. Stan techniczny budynku dobry, standard wykończenia przeciętny.
Budynek wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie na paliwo stałe. Gaz na dzień oględzin odcięty.

Zużycie techniczne dla budynku wzniesionego w 1986 roku, rozbudowanego w 2013r. przyjęto, jako średnią arytmetyczną dwóch wyżej wymienionych wartości procentowych, wynosi 7,75%.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 464.969,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 348.726,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 46.496,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w dni robocze w godz od 9:00 do 17:00 . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 1247