2020-02-14 godz: 10:00 licytacja udziału w lokalu mieszkalnym

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-02-2020 r. o godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

udziału w wysokości 1/2 lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Wilamowice, przy ul. Cieszyńskiej 110/2 stanowiącego własność dłużnika: Sosna Jarosław
Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00062643/9 w Sądzie Rejonowym w Cieszyn.
Opis:
Lokal mieszkalny znajdujący się na parterze budynku, stanowiący odrębną nieruchomość. Lokal składa się z dwóch pokoi, łazienki z WC, kuchni, przedpokoju. W kuchni i łazience znajdują się płytki ceramiczne, w pomieszczeniach ściany malowane i tapeta, na podłodze panele i płytki ceramiczne, w łazience niesprawna wentylacja, ściany zawilgocone, drzwi niesprawne, nie zamykają się. Instalacje w lokalu są sprawne: gaz, woda, kanalizacja miejska, centralne ogrzewanie gazowe. Niesprawna instalacja elektryczna, instalacja w przedpokoju odłączona z powodu groźby pożaru. Stan techniczny lokalu oraz standard wykończenia przeciętny, lokal wymaga przeprowadzenia bieżącego remontu.
Lokal posiada udział w częściach wspólnych w wysokości 32,29% (3229/10000).
Do lokalu przynależy wydzielone pomieszczenie przynależne- piwnica o pow 21 m2 – faktycznie jest to garaż w bryle budynku.
Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal położony jest na terenie na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwała nr XXXV/426/2005 z dnia 27.10.2005 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem:
42/MNw,U – tereny zabudowy mieszkaniowej o podwyższonej intensywności wraz z usługami rzemiosła nieuciążliwego
71/KDg – tereny komunikacji, droga główna powiatowa
Budynek w którym znajduje się lokal posiada konstrukcję murowaną, fundamenty betonowe, ściany konstrukcyjne z cegły, stropy betonowe, elewacja cementowo-wapienna zniszczona, bez ocieplenia, okna drewniane i PCV.
Do części wspólnych wchodzi działka gruntu o nr 171/1 obręb 0012 Wilamowice posiada powierzchnię 1073 m2. Działka nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren częściowo utwardzony płytami betonowymi a częściowo porośnięty roślinnością.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 56.108,50 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 42.081,38 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 5.610,85 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w dni robocze w godz 9:00-17:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

 

Liczba wyświetleń : 848