2020-02-07 godz. 9:30 licytacja działka budowlana Istebna

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07/02/2020 r. o godz. 09:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z 1 (jednej) działki ewidencyjnej o numerze 1877, będąca przedmiotem prawa własności, objęta księgą wieczystą nr BB1C/00067402/3 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie V Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość leży pomiędzy nieruchomościami zabudowanymi oznaczonymi numerami administracyjnymi 1295 i 851 w miejscowości Istebna.

Działka posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu. Teren działki nierówny i pochyły, ze znacznymi deniwelacjami terenu. Działka porośnięta trawą oraz pojedynczymi krzewami oraz drzewami. Działka nie jest ogrodzona. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, utwardzonej płytą ażurową, w zasięgu sieć energetyczna, pozostałych mediów brak. Przez działkę w jej południowo-wschodniej części przebiega linia energetyczna.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/336/2002 z dnia 9.10.2002 Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolami:
16MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Nieruchomość leży w rejonie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego-otulina.
Nieruchomość ta stanowi własność Łacek Beaty natomiast postępowanie egzekucyjne toczy sie przeciwko dłużnikowi Domllux Sp z o.o. Zgodnie z postanowieniem sądu zbycie nieruchomości przez dłużnika zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do wierzyciela.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 84 060,00 zł zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:63.045,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 8.406,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00 Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 867