2020-02-07 godz. 10:00 licytacja udziału w gruncie

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  07-02-2020 r. o godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

udziału nr 3 wynoszącego 1/2 nieruchomości gruntowej-niezabudowanej położonej w miejscowości Dębowiec, stanowiącej własność dłużnika:
KAPITAN KAMIL
Opis: Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem 1170/41 obrębu 0001 Dębowiec, o powierzchni 2853m². Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta nr BB1C/00080151/5 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Województwo:……………………..śląskie
Powiat:………………………………..cieszyński
Jednostka ewidencyjna……….240306_2 Dębowiec
Obręb ewidencyjny……………0001 Dębowiec
Działka:……………………………… nr 1170/41
Powierzchnia:……………………… 2853m2
Użytek:…………..……………… PsIII-pastwiska trwałe
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość położona w granicach złoża wody leczniczej „Dębowiec III” i w granicach obszaru i terenu górniczego „Dębowiec III” oraz częściowo położona w granicach złoża gazu ziemnego „Dębowiec Śląski”. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega nieczynna sieć gazowa, sieć elektryczna oraz wodociągowa, wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega nieczynna sieć gazowa i sieć wodociągowa, w odległości około 15m w kierunku południowym od północnej granicy działki przebiega sieć wodociągowa.
Zgodnie z uchwałą nr 220/XXXI/2017 z dnia 19 września 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami:
D.27MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
9KDD-tereny dróg publicznych klasy dojazdowej
Nieruchomość położona w granicach złoża wody

 

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 49.671,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 37.253,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 4.967,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 609