2019-10-25 godz. 10:00 licytacja gruntów rolnych Puńców

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25 października 2019 r. o godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowej-zabudowanej położonej w miejscowości PUŃCÓW, stanowiącej własność dłużnika:

Smelik Janusz

Nieruchomość posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00021298/6 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie oraz składa się z.
Działek ewidencyjnych:
Lp. 1. Numer działki: PGR. 956 o pow. 1,3089 ha Położenie: Puńcow Sposób korzystania: gospodarstwo rolne- tereny upraw polowych związane z działalnością rolniczą, obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej, zieleń nieurządzona;
Lp. 2. Numer działki: PGR.958/1 o pow. 5,5917 ha Położenie: Puńcow Sposób korzystania: gospodarstwo rolne tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, w części tereny upraw polowych związane z działalnością rolniczą, obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej, zieleń nieurządzona
Lp. 3. Numer działki: PGR. 958/2 o pow. 0,1870 ha Położenie: Puńcow. Sposób korzystania: gospodarstwo rolne tereny upraw polowych związane z działalnością rolniczą, obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej, zieleń nieurządzona;
Lp. 4. Numer działki: PGR. 963 o pow. 0,0468 ha Położenie: Puńcow. Sposób korzystania: gospodarstwo rolne tereny zieleni innej, nieurządzonej, łąk, pastwisk, lokalnych ciekowodnych, obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej, zalesienia;
Lp. 5. Numer działki: PGR. 1646/2 o pow. 0,0324 ha Położenie: Puńcow. Sposób korzystania: gospodarstwo rolne tereny układu komunikacyjnego.
Lp. 6. Numer działki: PGR. 957/1 o pow. 0,9274 ha Położenie: Puńcow. Sposób korzystania: gospodarstwo rolne w części tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, w części tereny upraw polowych związane z działalnością rolniczą, obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej, zieleń nieurządzona, w części tereny lasów, infrastruktura techniczna nie wymagająca konieczności wydzielenia działki;
Lp. 7. Numer działki: PGR. 959/1 o pow. 0,5451 ha Położenie: Puńcow. Sposób korzystania: gospodarstwo rolne- ; tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej;
Lp. 8. Numer działki: PGR. 960/1 o pow. 0,2401 ha Położenie: Puńcow. Sposób korzystania: gospodarstwo rolne w części tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, w części tereny zieleni innej, nieurządzonej, łąk, pastwisk, lokalnych cieków wodnych.
Obszar całej nieruchomości: wynosi 9,1180 ha.

Działka nr 956 jest niezabudowana, brak ogrodzenia, grunty rolne, w okolicy tereny zadrzewione, granica z Republiką Czeską; Działka 957/1 – zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 180,60 m2 i budynkiem niemieszkalnym o przeznaczeniu gospodarczym o łącznej pow. zabudowy 548 m2, ogrodzenie częściowe, w okolicy tereny zadrzewione, potok Puńcówka, dojazd od strony zachodniej, instalacje: sieć elektryczna, kanalizacja, gaz, woda; Działka 958/1 – niezabudowana, brak ogrodzenia, grunty rolne , w okolicy tereny mieszkaniowe; Działka 958/2 – niezabudowana, brak ogrodzenia, grunty rolne , w okolicy tereny mieszkaniowe, rolne, granica państwa; Działka 959/1 – niezabudowana, brak ogrodzenia, grunty rolne , w okolicy tereny zadrzewione, potok Puńcówka, dojazd od strony wschodniej; Działka 960/1 –niezabudowana, brak ogrodzenia, grunty rolne, w okolicy tereny zadrzewione, zagrodowe i mieszkaniowe , potok Puńcówka; Działka 963- niezabudowana, brak ogrodzenia, grunty rolne, w okolicy tereny zadrzewione, zagrodowe i mieszkaniowe, potok Puńcówka, od południa droga dojazdowa; Działka 1646/2 –niezabudowana, stanowiąca drogę dojazdową z ul. Cieszyńskiej.

Budynek mieszkalny wybudowany w roku 1939 r., jednorodzinny, w konstrukcji murowanej, stan techniczny dobry. Powierzchnia użytkowa wynosi 180,60 m2. Budynek jest po pracach remontowych tj. wykonano remont dachu, wymianę okien, odnowienie elewacji, kompleksowo wyremontowano pomieszczenia na parterze i częściowo na poddaszu użytkowym. Do wykończenia pozostały dwa pomieszczenia na poddaszu oraz schody.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 654.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 490.500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 65.400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nabywca jest zobowiązany spełnić warunki formalne do nabycia nieruchomości rolnej wynikające z Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 ze zm.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie
Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 939