2019-07-26 godz. 09:00 licytacja piekarnia

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26-07-2019 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie w sali nr: 56 odbędzie się

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

GRUNTU ODDANEGO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE DO DNIA 13/07/2097 r i BUDYNKU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W SKOCZOWIE PRZY UL. STALMACHA 24F.

 

W/w prawo posiada założoną Księgę Wieczystą nr  BB1C/00081418/2 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
Nieruchomość składa się z:
1 – Działek gruntu nr 640/1 oraz 642/1 będących przedmiotem prawa użytkowania wieczystego do dnia 13/07/2097 r, , właścicielem gruntu jest Gmina Skoczów. Działka o nr 640/1 posiada powierzchnie użytkową 0,0401 ha natomiast działka o nr 642/1 powierzchnię 0,0236 ha, łączna powierzchnia użytkowa wynosi 0,0637 ha.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę stanowiąca własność gminy Skoczów o nr 639/2. Działka nr 640/1 stanowi teren lekko pochyły, zabudowana jest budynkiem zakładu produkcyjnego – piekarnią/ ciastkarnią, obiektem w zabudowie bliźniaczej (od strony zachodniej przylega do garażu znajdującego się na nieruchomości sąsiedniej). Kształt działki nieregularny. Działka nr 642/1 stanowi teren lekko pochyły, działka nie jest zabudowana, stanowi plac do budynku produkcyjnego, na działce znajduje sie słup lini elektrycznej, działka ogrodzona, teren zaniedbany.
2 – Budynku – zakładu produkcyjnego – piekarnia/ciastkarnia.
Budynek murowany z cegły z 1950 r. o nieregularnej bryle, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Więźba dachowa drewniana, podbitka drewniana z licznymi śladami zniszczenia i zawilgoceń. dach dwuspadowy, pokryty papą, rynny i ryry ocynkowane zniszczone. Budynek otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym, liczne ślady zniszczeń elewacji oraz licznych zawilgoceń, zagrzybień. Okna w budynku częściowo drewniane, stalowe lub PCV, drzwi wewnętrzne płycinowe.
Instalacje w budynku niesprawne. Budynek posiada przyłącze wody, gazu i prądu. Budynek nie jest użytkowany od kilku lat. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 195,25 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 96 914,16 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 64 609,44 zł brutto ( 23% VAT).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 9 691,42 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 921