2019-06-14 godz. 9:30 licytacja dom Dębowiec- LICYTACJA ODWOŁANA ZAPŁATA

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 09:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

udziału w wysokości 1/2 nieruchomości gruntowej-zabudowanej położonej w miejscowości DĘBOWIEC przy ul Ogrodowej 9. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00045858/4 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie.
Nieruchomość składa się z:
1. Działki gruntu o numerze ewidencyjnym 633/6 o powierzchni 5104 m². Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Teren częściowo nierówny, od strony północno-wschodniej wykopano podłużny dół pod oczko wodne, oczko wodne nie zostało wykończone. Działka od strony wschodniej graniczy z drogą publiczną ul Ogrodową, od strony zachodniej, wschodniej i południowej z budynkami mieszkalnymi. Teren działki porośnięty trawą, krzewami, pojedynczymi drzewami oraz innymi roślinami ozdobnymi. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona płotem z siatki na słupkach metalowych na terenie wokół budynku oraz płotem z działek sąsiednich. Na działce posadowiony jest wolnostojący budynek mieszkalny wybudowany w 1989 roku.
Nieruchomość jest uzbrojona w wodę, energię elektryczną, kanalizację gminną, węglowe centralne ogrzewanie.
Zgodnie z uchwałą nr 220/XXXI/2017 Rady Gminy Dębowiec z dnia 19 września 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami:
D 18MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
D 16 R – tereny rolnicze.
2. Budynku mieszkalnego
Budynek stanowiący dom jednorodzinny, wolnostojący, podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym oraz strychem. Budynek wybudowany został w 1989 roku w technologii tradycyjnej murowanej z pustaka oraz cegły silikatowej. Ściany w budynku malowane, posadzki wyłożone płytkami. Budynek został oblicowany z zewnątrz białymi cegłami silikatowymi, brak warstwy ociepleniowej. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką betonową. Okna w budynku PCV, na poziomie piwnicy drewniane, drzwi wewnętrzne płycinowe. Grzejniki w pomieszczeniach panelowe. Główne wejście do budynku prowadzi od strony wschodniej, po schodach żelbetowych nieoblicowanych bez poręczy. Stan techniczny budynku określa się jako dobry wymagający bieżących napraw, konserwacji. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.
Pomieszczenia:
Piwnica- garaż – pow. 16,37 m², zejście schodami – pow. 2,72 m², pomieszczenie – pow. 12,51 m², pomieszczenie – pow. 5,94 m², pomieszczenie – pow. 21,87 m², pomieszczenie – pow. 15,89 m², pomieszczenie – pow. 11,90 m² łącznie 87,20 m2
Parter- przedpokój- pow. 14,04 m², kuchnia – pow. 14,88 m², łazienka – pow. 6,06 m², salon – pow. 30,1 m², jadalnia – pow. 11,99 m², pokój – pow. 13,09 m², schody – pow. 10,54 m² łącznie 100,70 m2
Poddasze – pokój- pow. 18,63 m², pokój – pow. 15,43 m², łazienka – pow. 5,3 m², sypialnia – pow. 29,7 m², garderoba – pow. 5,78 m², przedpokój – pow. 6,87 m² łącznie 81,71 m2.

 

Licytowany udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 199 405,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 149.553,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 19.940,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie
Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 1359