2019-05-24 godz. 9:30 licytacja dom Ustroń – LICYTACJA ODWOŁANA

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 23-05-2019 r. o godz. 09:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 62 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o konstrukcji murowanej. Nieruchomość położona jest w miejscowości USTROŃ, przy Cieszyńskiej 24.
Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00018407/0 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie.
Opis:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego uchwałą nr XLII/449/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 marca 2014, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: AG obszary aktywności gospodarczych.
Opis nieruchomości gruntowej
Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 761/6 obrębu 0004 Ustroń posiada powierzchnię 5285 m². Nieruchomość posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu ze spadkiem w kierunku wschodnim. Działka od strony północnej graniczy z parcelą
częściowo zabudowaną, od strony zachodniej z drogą wojewódzką 941, od strony południowej z działką niezabudowaną a od strony wschodniej z drogą dojazdową należącą do osób fizycznych. Teren działki porośnięty bujną trawą, krzewami, pojedynczymi drzewami. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona płotem z siatki na słupkach metalowych na terenie wokół budynku oraz płotem prowizorycznym z siatki na słupkach drewnianych w zachodniej części działki. Od strony północno-wschodniej płot drewniany z działki sąsiadującej. Od strony wschodniej wejście na posesję poprzez furtkę metalową. Na działce posadowiony jest wolnostojący budynek mieszkalny oraz wolnostojący budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 48m2 wybudowany w 1978 roku. W zachodniej granicy działki znajdują się 3 billboardy reklamowe.
Działka nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się od strony wschodniej, drogą utwardzoną asfaltem należącą do osób fizycznych. Od strony zachodniej nieruchomość leży przy drodze wojewódzkiej ale nie ma tam wykonanego fizycznie zjazdu. Nieruchomość jest uzbrojona w wodę, energię elektryczną, kanalizację-miejska, jest przyłącze gazu, natomiast instalacja nie działa w budynku, kuchenka gazowa jest na butlę, centralne ogrzewanie na paliwo stałe.
Budynek stanowiący dom jednorodzinny, wolnostojący, podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym został wybudowany w 1976 roku w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek został otynkowany z zewnątrz, elewacja budynku pokryta powłoką malarską, miejscowo odpadające płaty farby, brak warstwy dociepleniowej. Cokół budynku wyłożony kamieniem. Więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu blachą, dach wymaga wymiany. Okna w budynku PCV, drzwi wewnętrzne płycinowe starszego typu. Grzejniki w pomieszczeniach płytowe. Główne wejście do budynku prowadzi od strony północnej, schody żelbetowe, poręcz metalowa. W budynku widoczne ślady zawilgoceń, popękań oraz zagrzybienia powstałego głównie z powodu złego stanu technicznego dachu. Stan techniczny budynku określa się jako zły do remontu kapitalnego. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 159,37 m2

Budynek gospodarczy, murowany z pustaka żużlobetonowego, dach dwuspadowy, budynek parterowy z poddaszem, o złym stanie technicznym o powierzchni zabudowy 48m2, rok budowy 1978.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 777.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 582.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 77.700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w dniach roboczych od 8:00 do 17:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie
Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 957