2019-04-12 godz. 9:00 licytacja dom Ustroń- LICYTACJA ODWOŁANA

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 72 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowej-zabudowanej położonej w miejscowości Ustroń, przy J. Błaszczyka 5.
Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta nr BB1C/00037311/9 przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego uchwałą nr XLII/449/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 marca 2014, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:
MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej intensywności.

Opis nieruchomości gruntowej
Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 1055/8  posiada powierzchnię 1123 m². Nieruchomość posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu. Teren częściowo nierówny. Działka od strony północnej graniczy z drogą dojazdową, od strony zachodniej oraz wschodniej z budynkami mieszkalnymi od strony południowej z działką niezabudowaną. Teren działki porośnięty trawą, krzewami, pojedynczymi drzewami oraz innymi roślinami. Nieruchomość jest ogrodzona płotem z siatki na słupkach metalowych na terenie wokół budynku oraz płotem z sztachet metalowych. Wejście na posesję poprzez furtkę metalową. Na działce posadowiony jest wolnostojący budynek mieszkalny wybudowany w 1987 roku oraz dwie wiaty. Jedna wolnostojąca o konstrukcji drewnianej, druga natomiast znajduje się przy budynku o konstrukcji drewnianej a na dachu położona jest blacha.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się drogą utwardzoną asfaltem bez chodnika

Opis budynku:
Budynek stanowiący dom jednorodzinny, wolnostojący, podpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym(strych). Budynek wybudowany został w 1987 roku w technologii tradycyjnej murowanej z pustaka oraz cegły. Budynek pełni funkcję mieszkalną. Fizycznie budynek składa się z dwóch niezależnych mieszkań, w sensie wieczysto-księgowym stanowi jedną nieruchomość. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Ściany w budynku malowane, posadzki wyłożone płytkami. Budynek został otynkowany z zewnątrz, elewacja budynku pokryta powłoką malarską, brak warstwy ociepleniowej. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty blachą. Okna w budynku drewniane, drzwi wewnętrzne płycinowe. Grzejniki w pomieszczeniach panelowe. Główne wejście do budynku prowadzi od strony północnej, po schodach, na schodach położone zostały płytki.
Stan techniczny budynku określa się jako dobry wymagający bieżących napraw, konserwacji.
Budynek wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną oraz gazowe ogrzewania.

Opisz poszczególnych pomieszczeń został zamieszczony w schematu:
Pomieszczenie/ Powierzchnia w m2 /opis
PIWNICA

PIWNICA składa się z 5 pomieszczeń o pow 49,16 m2 Posadzka betonowa, miejscami położona terakota starego typu, ściany murowane.
Schody o pow 3,19 Schody betonowe.

PARTER
kuchnia o pow 6,15 Ściany malowane, na posadzce płytki, w miejscach roboczych płytki, sufit malowany

salon o pow 29,68 Ściany malowane, na posadzce płytki

jadalnia o pow 6,12 Ściany malowane, na posadzce płytki.

schowek o pow 1,52 Ściany malowane, częściowo wyłożone płytkami, na podłodze płytki

przedpokój o pow 6,23
wiatrołap o pow 2,29 Posadzka wyłożona płytkami, ściany malowane. Wbudowane szafy drewniane.

Łączna powierzchnia użytkowa 51,99

PIĘTRO
łazienka o pow 5,75 Posadzka oraz ściany wyłożona kafelkami, grzejniki panelowe, okna drewniane

pokój o pow 13,44 Posadzka wyłożona panelami, ściany malowane, sufit malowany. Z pokoju wejście na balkon.

sypialnia o pow 16,44 Posadzka wyłożona płytkami, ściany malowane, sufit malowany

pokój dziecięcy o pow 8,47 Ściany malowane, posadzka wyłożona płytkami.

przedpokój o pow 2,38 Posadzka wyłożona płytkami, ściany malowane

schody o pow 2,25 Ściany malowane, schody wyłożone płatkami
Łączna powierzchnia użytkowa 40,73

PODDASZE DWUPOZIOMOWE
Strych o pow 53,63+54,73= 108,36 Ściany betonowe, dach drewniany.

Schody o pow 2,17 Schody żelbetowe

WERANDA o pow 1,75 Okna szklane, posadzka betonowa. Pomieszczenie w kształcie litery L

II MIESZKANIE
Kuchnia o pow 7,46 Na posadzce znajdują się płytki. Ściany malowane w częściach roboczych płytki.

Salon o pow 19,94 Na posadzce znajdują się panele, ściany malowane.

Łazienka o pow 5,85 Na podłodze oraz ścianach położone płytki. Sufit malowany.

Wiatrołap o pow 3,66 Na posadzce położone płytki. Wbudowana szafa.

Przedpokój o pow 4,00 Ściany malowane, na podłodze płytki.

Powierzchnia użytkowa 40,91
Łączna powierzchnia użytkowa obliczeniowa bez piwnicy, strychów wynosi 133,63 m2

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 322 698,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 242.023,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 32.269,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w dni robocze w godz. 8.00 do 17.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

Liczba wyświetleń : 1076