Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE Z DNIA 27.04.2016 r. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE

§11.       Administrator danych.

 

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy  43-430 Skoczów ul. Górny Bór 27. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym a jego funkcja polega na realizacji zadań państwa w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych.

Z administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: kancelaria@cieszyn-komornik.pl  telefonicznie: 33 851 01 01  lub pisemnie na adres siedziby administratora, tj. ul. Górny Bór 27 43-430 Skoczów.

 

§12.       Cel przetwarzania danych.

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji obowiązków jest, m.in. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Na podstawie zgody kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych czy danych osobowych związanych z rekrutacją.

 

§13.       Odbiorcy danych.

 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG.

 

§14.       Prawa podmiotów danych.

 

W odniesieniu do swoich danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązku nałożonego na komornika przepisami prawa.

 

§15.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86

 

Inspektor ochrony danych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami),

 

Komornik powołał  Inspektora Ochrony Danych w osobie: 

Agnieszka Sutor
ul. Mickiewicza 3/4
43-300 Bielsko Biała
e-mail: 
 biuro.ads@wp.pl
tel.: +48 667 632 020

który udziela wszelkich wyjaśnień i informacji w zakresie ochrony danych w kancelarii komornika.

Liczba wyświetleń : 1006